بازآفريني شهر براي درمان فرسودگي اجتماعي

Shargh - - ورزش -

ميتوان «درماندگي آموختهشده» را شدیدترین حالت فرســودگي اجتماعي فرض کرد و درباره جامعه ایران صادق اســت. یك موجــود زنده را آنقــدر تحت اثر شوكهاي گوناگون قرار ميدهید که دیگر شوك براي او بياثر ميشود. یك فرد توانمند در این شرایط ممکن است خود سرمایههایش را نابود کند یا فرصتهایش را بسوزاند. فرسودگي اجتماعي که به باور من جامعه ایراني به آن دچار شــده اســت، علتهــاي متفاوتي دارد. بخشــی برخاسته از ســطح مدیریتي و بخشي برخاســته از بازتولید رفتارهاي اجتماعي و فرایندهاي جامعهپذیــري در هــر جامعــهاي اســت. علت این فرســودگي اجتماعي در «نابســاماني فضاي شهري» جستوجو ميشود. شــهري که روزمره در آن زندگي ميکنید، پیش از آنکه بتواند شما را به آرامش برساند، خشمگین و خســتهتان ميکند. حرکت در شهر، ثبات در شــهر، مکانها و روز یا شب هر کدام نوعي مشکل ایجاد ميکند، نزدیكبودن مکانها از سویي و دوربودن فاصلهها نوع دیگري مســئله پدید ميآورند. بنابراین فضاي زیســت رواني ما در کلانشــهرهایمان، بهویژه کلانشهر تهران، فضاي زیست رواني مناسبي نیست. آیا فضاي شــهر نباید بتواند به سلامت روان ما کمك کند؟ نماي شــهري که به واسطه مدیریت شهري بر شــهر اعمال ميشــود، نماهایي آرامکننده هســتند؟ آیــا نماهاي شــهري یــك زندگي به ســمت بهبود و بهکارگیري پتانســیلها و توانایيهاي انساني است یا اینکه بيهدف است و به گونه جبري طراحي ميشود؟ درواقــع زماني که به شــهر از زاویه دیگري مينگرید، احســاس آرامش یا احســاس همزیســتي ميکنید یا احســاس جبريگــري؟ کالبدهاي شــهري ميتواند برساختي از خوي و منش سازندگان آن و کساني که در آن محیط زندگي ميکنند، تلقي شود. آیا شهر براي ما فضایي مشارکتجو، همدلانه یا سازنده فراهم ميکند یــا اینکه ما را به ســوي تنش، کنارهگیــري یا درگیري سوق ميدهد؟آیا فضاي شهري، عدالت زیستي براي آحــاد جامعه فراهم ميکند؟ آیا مدیریت شــهري در کلانشهرها، فضاي عادلانه زیستي براي شهروندانشان فراهم ميکنند. آیا کهنســالان و خردسالان در تهران به طور عادلانه از فضاي شــهري برخوردار هســتند، فرسودگي اجتماعي هم وضعیتي است که باید از آن عبور کرد، نیاز به درمان آگاهانه و تخصصي دارد. یك ساختار یا یك تیپ نیست که بگوییم برچسب ماست: مثل اینکــه بگوییم خاورمیانهاي هســتیم؛ پس دچار فرسودگي اجتماعي هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.