قهرمانی تيم ملی کشتی آزاد در آسيا

Shargh - - ورزش -

بعد از تیم ملی کشتی فرنگی، تیم ملی آزاد ایران هــم قهرمان زودهنــگام ســیامین دوره رقابتهای کشتی بزرگســالان آسیا در هند شد. با توجه به کسب یک مدال نقره و ســه برنز و 33 امتیاز در روز نخست و همچنین حداقل 33 امتیاز از ســوی کشــتیگیران کشورمان در روز گذشته )روز دوم( نماینده کشورمان بر ســکوی قهرمانی خواهد ایستاد. روز گذشته بهنام احســانپور، نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم ایــران در دیدار نیمهنهایی به مصاف هان ســانگکیم از کره شمالی رفــت و در پایان بــا نتیجه ۸ بر ۶ به برتری رســید و نخستین مدال طلای کشتی آزاد ایران در این رقابتها را بر گردن آویخت. کشــتیگیر کره شمالی در مرحله نیمهنهایی ری هیگوچی نایبقهرمان المپیک از ژاپن را با ضربه فنی شکســت داده بود. احســانپور پیش از این در دور نخســت اســتراحت کرد، سپس در دور دوم با نتیجه ۱۱ بــر صفر جی هونیون از کره جنوبی را شکست داد. او در دور بعد و در مرحله نیمهنهایی مقابــل دولت نیازبیکوف، دارنده مــدال برنز جهان و قهرمان آسیا از قزاقستان، به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. همچنیــن در وزن ۷۰ کیلوگرم حامد رشــیدی در دیدار ردهبندی و برای کســب مدال برنز مقابل غلامجان شاریپوف از تاجیکستان به روی تشک رفت و بــا نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رســید و مدال برنز آســیا را از آن خود کرد. رشــیدی در دور نخست مقابــل ین لو از چین با نتیجه ۱۰ بــر صفر به پیروزی رسید، او در دور بعد مقابل اختیار نورزاف، دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از ازبکســتان، در یک کشتی نزدیک با نتیجه 9 بر هشــت شکســت خورد و راهی گروه بازندهها شد. او سپس گون وو لی از کره جنوبی را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به ردهبندی رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.