از پشت خنجر زدید حالا طرفدار برجام شدید؟!

Shargh - - سیاست -

او در پایــان عنــوان کــرد: «روز جمعــه پــای صندوقهای رأی دوباره به آزادی، اعتدال، اصلاحات، اصولگرایی معتــدل و امید ایرانیان ســلام میکنیم. مردم بدانند که با شــعار دوباره ایران، دوباره اســلام، دوباره امید، پای صندوق خواهیم رفت».

پیش از سخنان رئیسجمهور، شهربانو منصوریان، دارنــده چند مــدال طلای جهان و آســیا، به نشــان صلــح و دوســتی مدال خــود را به روحانــی تقدیم کرد. محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز با اخذ مرخصــی از هیئت دولت، در ایــن گردهمایی حضور داشت.

روحانی در خرمآبــاد: فکر نکنید برای 4 ســال تصمیم میگیرید

همچنیــن رئیسجمهوری روز گذشــته در جمع مردم خرمآباد در محل دانشگاه قدیم لرستان، گفت: «ما میخواهیــم همه جناحها و گروههــا، اصولگرا، اصلاحطلب، معتدل، اقــوام و مذاهب، همه در کنار هم بهعنوان ایران متحد باشیم». حسن روحانی افزود: «منزویشــدن جناحها و حاکمیت گروهی اقلیت بر افکار اکثریت را نمیپذیریم چراکه راهی به نام اتحاد و وحــدت ملت بزرگ ایــران را انتخــاب کردهایم. ما نمیپذیریم که یک جناح منزوی باشد؛ نمیپذیریم که گروهی اقلیت بخواهد بر افکار اکثریت فشار آورد».

به گزارش ایرنــا، او افزود: «چهار ســال پیش راه آرامش، ایســتادگی در برابر اختلافات و راه وحدت و همبســتگی را انتخاب کردیم. مــا راه اتحاد و وحدت ملت بزرگ ایران را انتخاب کردهایم. در فضای وحدت و آرامش، کشــور را برای حرکت بهســوی پیشــرفت و تعالی آماده کردیم، حق مردم مشــارکت و حضور پای صندوقهای اخذ رأی برای ایران سربلند و پرآوازه است». روحانی با طرح این سؤال که آیا امروز آرامش در جامعه بیشــتر است یا سال 91 و آیا بازار کار در آن سال بهتر بود یا امروز، گفت: «قیمت اجناس در سال 91 بهصورت ساعتی افزایش مییافت».

او با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت و درمــان گفت: «آیــا بیمه درمانی بــرای همه مقرر نشــده اســت؟ ما میخواهیم برای تحول و پیشرفت ایران حرکت کنیم و در راســتای آزادی، اشتغال و رفع معضل بیکاری گامهای جدیتری برداریم».

روحانی افــزود: «از ما میپرســند از روز اولی که آمدید چرا برای افتتاح به اســتانها نرفتید، حال آنکه این ســؤالها حتی برای همه کودکان ما نیز روشــن اســت. روز اول با هم عهد بسته بودیم و به میدان کار و فعالیت آمدیم و بعــد از تعیین بودجه، امکانات را فراهم کردیم و بعد از آن رسیدیم به مرحله افتتاح که اکنون با خرسندی افتتاح میکنیم».

رئیسجمهوری، رفع فقر و محرومیت در ایران را دو هــدف بزرگ خود در چهار ســال آینده عنوان کرد و گفت: «باید برای تحقق این وعده دســت به دست هم دهیم». او با بیــان اینکه با ادامه تحریمها، جیب کاسبان تحریم پرتر میشد، عنوان کرد: «ما در تحریم بودیم و عربســتان بــازار نفت ما را گرفتــه بود؛ ولی تحریمها را با مذاکرات برداشــتیم و توانســتیم نفت بیشتری صادر کنیم که همین موضوع باعث شد پول بیشتری به محرومان تخصیص داده شود».

روحانی بــا بیان اینکــه پرنــده آزادی را به پرواز درخواهیــم آورد، افــزود: «مخالفــان و منتقدان هم حــق دارند با صدای بلند ندای خود را به گوش مردم برســانند. نخســتین کلام آزادی، دومین کلام امنیت واقعی در جامعه، سومین کلام آرامش و کلام چهارم پیشرفت ایران عزیز است». او 29 اردیبهشت امسال را روز سرنوشت ایران دانست و گفت: «فکر نکنید برای چهار ســال تصمیم میگیرید، آثار این چهار سال، 40 سال در کشور باقی میماند».

میخواهند با پمپاژ پول مردم را بفریبند

این نامزد انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه راهمان را ادامه میدهیم و از دلواپسان هراس نداریم، افــزود: «میخواهند با پمپاژ پول، مــردم را بفریبند و قیمت اجناس را چندبرابر کنند. آنها که میگویند اگر این دولت ادامه پیدا میکند یارانهها قطع میشــود، دروغ میگویند؛ یارانه ادامــه مییابد ولی تنها یارانه کافی نیست». روحانی افزود: «با توسعه بیمه درمانی و نظــام اجتماعی، با بالابردن مســتمری مددجویان، توســعه ســبدهای کالای غذایــی، افزایــش حقوق بازنشســتگان و کارمنــدان به مردم کمــک میکنیم. در دولــت دوازدهم دســت به دســت هم میدهیم و در برابــر انحصارگــران و اقتدارگرایان میایســتیم؛ بــا همه نهادهای انقلابی دوســت هســتیم، اما قیّم نمیخواهیم». او گفت: «با نیروهای نظامی دوســت هستیم و دستشان را میبوســیم، اما هرکس باید کار خــودش را انجام دهد؛ نظامی بایــد کار نظامیگری خودش را انجام دهد».

رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به تحقق وعده خودکفایــی گندم، عنــوان کرد: «به شــما گفتم برای موضوع آب بیشــترین سرمایهگذاری را در ایران انجام خواهم داد و انجام دادم. مشــکل آب کشور یکساله بهوجود نیامده که یکســاله برطرف شــود اما بدانید قدمهایی که در این سهســالونیم برداشته شد، بیش از هشت سال گذشته بود. همه روستاها میتوانند در کشور با جذب گردشــگر متحول شوند، ما راه را برای توسعه گردشگری آماده خواهیم کرد».

روحانــی با تأکید بر لزوم حضــور حداکثری مردم در انتخابــات گفــت: «مــردم بــا حضور خــود پای صندوقهای اخذ رأی گرههای کشــور را باز میکنند. روز جمعه میگوییم دوران پروندهســازی و تخریب و نابودی اخلاق پایان یافته است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.