فقط روحانی برای دریاچه ارومیه برنامه دارد

Shargh - - سیاست -

↙ ایران درخواستداد یا آنها درخواســتداد؟ خودشانیعنیپیشنهادســتادکردند؟دریاچه

ما درخواســت دادیم و آنها هم اســتقبال کردند. حتی بابت این همکاری ما یک ریال پول خرج نکردیم. احتمالا فقط هزینه اقامتشــان در تهــران یا ارومیه را پرداخت میکردیم. آنها صرفا هدفشــان مشــارکت علمی در این ↙ پروژه بود؟

بله؛ مثلا اســترالیاییها اصلا قرارداد بستند بدون اینکه پولــی بگیرند. چون مســئله دریاچــه ارومیه زیستمحیطی و مسئله بینالمللی است. مهم نیست کجای دنیا هست. آیا توافق هســتهای و برجام و افزایش ارتباط ↙ ایران با جهان، در این ماجرا تأثیری داشته؟

قطعــا اگــر نبــود که اینهــا خیلی کمــک جدی نمیکردنــد. الان اســتقبال میکنند بــرای ارتباط و کمکهای علمی. آن چیزی هــم که ما نیاز داریم در وهله اول کمکهای علمی اســت. چــون میدانید کــه مثلا مــا اگر میخواســتیم به برخــی حرفها و پیشــنهادات داخلی اکتفا کنیم مثــل چیزی که آقای کردوانــی گفت، باید دریاچــه را رها میکردیم و اینها هم الان یک قطره آب هم نداشت، خشک شده بود و رفته بود. واقعیت این است که دانشمندان داخلی ما، یک گروهشان اینطورند. بهروز نیستند. تکنولوژیهای جدیــد را نمیدانند. ولی اگر کمکهای بینالمللی ما نبــود، ما به امیــد حرف اینها، - که هر کســی حرفی میزد- چه تصمیمی میخواستیم بگیریم؟ یکی باید تصمیم بگیرد که احیا شــود یا نشود، و چگونه احیا شود. اگر به حرف اینها بود، ما باید رها میکردیم. اگر فرض کنیم دولت روحانی در انتخابات روز ↙ جمعه تداوم پیدا نکند، چه تأثیری روی این پروژه میگذارد؟

قطعا اگر هر دولت عاقل وطنپرســتی که منافع ملــی را دنبال کند روی کار بیایــد، این برنامه را دنبال خواهد کرد. قطعا هم هر کسی بیاید موظف و مجبور اســت. دولت آقــای روحانی، اســتراتژیکی تصمیم گرفــت. انتخاباتی تصمیم نگرفت. اگــر دریاچه احیا نشود، شما ناچار هستید که شهر تبریز را تخلیه کنید. در مقابل توفان نمک چه میشود کرد؟ 13 میلیارد تن نمک در آنجا خوابیده. این مســتقیما وارد شهر تبریز میشــود. مردم تبریز که نمیتوانند 24 ساعته ماسک روی صورت خود بگذارند و هوای سالم نداشته باشند. از بیــن کاندیداهایــی که در صحنه هســتند، ↙ کدامشان در زمینه ماجرای دریاچه ارومیه برنامه یا طرح و اظهارنظری کرده است؟ اصلا هیچکدامشان با شما مذاکره یا مثلا مشورتی کردهاند؟

هیچکس غیــر از آقای روحانی و آقای جهانگیری دربــاره دریاچه ارومیه چیــزی نگفتنــد و برنامهای نداشــتند و چیزی هم از من نپرســیدند. شاید هنوز یا متوجه اهمیت موضوع نیســتند یا اینکه مثلا تصمیم آنها این است که این روند ادامه پیدا خواهد کرد. شاید اساســا برنامهای نداشــته باشند یا فکر ↙ نکنند برنده شوند که حالا بخواهند برای دریاچه هم برنامه داشته باشند، اینطور نیست؟

شاید هم اینطور فکر میکنند. در ایــن چندوقت اخیر خیلــی در مورد اینکه ↙ دولت برای احیای دریاچــه بودجه نداد صحبت شده اســت، اگر بودجه داده نشــده چطور پروژه همچنان اجرا میشود؟

ســال گذشــته 40 درصد بودجه داده شد. چون واقعا دولت مشــکل داشت. ما هم کارها را محدود کردیــم، خودمــان را با بودجه تطبیــق دادیم. ما در ستاد احیا، برنامه از یک تا صد تنظیم کردیم؛ اگر یک درصد دادند چهکار بایــد بکنید، اگر 10 درصد دادند چــهکار کنیم و کجا باید هزینه شــود. اگر صددرصد دادند کجا هزینه شــود و... بالاخــره 50 تا دادند، 50 تــای اول در کجا باید خرج میشــد. 50 تای دوم را دادند، همه برنامه اجرا شــود. سال گذشته ما حدود 42-41 درصــد بودجــه را گرفتیــم و کارهایــی که موضوعاتی کماهمیتتر در مــورد ارتباط با بودجه بودند را کنار گذاشــتیم و ولی مثــلا بودجه حفاری تونلهای انتقال آب صد درصد، پرداخت شد. کلا در این چهار سال مشــخصا چقدر بودجه ↙ برای احیای دریاچه داده شد؟

چونآخرینعملیاتآماریکه اجرائیمنما دارم،دوسالونیمجمعا در استاین کهسهاجرائیسال. شده؛ یعنی از زمستان سال 93، چون شش ماهه اول و بررسیهای علمی و... جمعا چیزی در حدود هزارو 920 میلیارد تومان خرج شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.