تبِ ایران در سوئد

Shargh - - سیاست -

از سفارت ایران مصرانه تقاضای ارسال صندوق رأی کنــد، توفان ایمیلی و تلفنی راه بیندازد، هر طور که شده راهی برای تماس با معاون برونمرزی وزیر خارجه پیدا کند، روز انتخابات مرخصی بگیرد و حتی تبوتابش برای تعیین سرنوشــت ایرانیان 30 ســال مهاجرتکرده را نیز دســت به شناسنامه کند. همین روحیه و کنشگری باعث شده تا هفته آینده، برخلاف دوره گذشته، شهرهای پرجمعیت گوتنبرگ و مالمو ســوئد نیز علاوه بر اســتکهلم پذیرای صندوق آرای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.