خُلف وعده شهرداری درباره خانه سيمين و جلال

Shargh - - سیاست -

شرق: اردیبهشت امســال، سه سال تمام از خرید خانه ســیمین و جلال توسط شهرداری گذشــت؛ اما همسر لیلی ریاحی - دخترخوانده سیمین دانشور- در تماسی تلفنی با دفتر روزنامه «شرق»، ضمن اعتراض به تعلل شــهرداری تهران دربــاره این خانه گفت: «متأســفانه هیچکدام از وعدههای شــهرداری محقق نشده، نهتنها این خانه به یک مرکز فرهنگی و هنری به یاد ســیمین و جلال تبدیل نشــده، بلکه حتی ترمیم و بازســازی آن نیز یک قدم به جلو نرفته اســت». اردیبهشــت ســال 93، شــهرداری تهران با وجود مناقشات فراوان بر سر مالکیت خانه مشهور سیمین دانشور و جلال آلاحمد، این خانه را از خواهر ســیمین خریداری کرد و بهای آن را پرداخــت. قرار بــر این بود که برای پایان مناقشــات و کشــمکشها، این خانــه بدل به یک مرکــز تاریخی و فرهنگــی بــا رویکرد هنر داستاننویســی شــود؛ اما شهرداری اعلام کرد برای انجام این کار نیازمند پارهای از بازســازیها و مقاومســازیها در این خانه اســت. از آن زمان ســه ســال تمام گذشته و مشــاهدات دکتر خلاقی )همســر لیلی ریاحی( و همسایگان این خانه، حکایت از آن دارد که هیچ خبری از بازســازی نیست: «متأســفانه اگر قرار باشد تمام وعدههای قالیباف شبیه وعده او درباره بازســازی و افتتاح این خانه باشــد، نه علاقهمندان سیمین و جلال، بلکه همه مردم ایران باید نگران باشند. درحالیکه این خانه اصلا نیازی به تعمیر نداشت، آنها بودجه میلیونی برای بازسازی آن تصویب کردند و قــول دادند در مدت کوتاهی ایــن خانه را به فضای فرهنگی شمال شهر تهران اضافه کنند؛ اما حالا بهتر اســت مردم بروند و از نزدیک وضعیت اســفبار این خانه را ببینند». او میگوید تمام اشــیا و مدارک این خانه به جای دیگری منتقل شده تا در فرایند بازسازی، محافظت شــوند؛ اما سؤال اینجاست که آیا پس از سه ســال میتوان اطمینان داشــت که همه آن اموال به سلامت به خانه بازگردند؟ خلاقی میگوید: «ما نگران این خانه هســتیم، ما نگران وعدههایی هســتیم که به ما و علاقهمندان ســیمین و جلال داده شد؛ اما حالا که آقای قالیباف درباره کلِ مردم ایران وعده میدهد، باید همه ایرانیها نگران باشند .»!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.