پوزش میخواهم خانم افشار

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری ســال 9۶ ایرانترسی را به جان من انداخت؛ ترسی که چون بختک روز و شب از روی ذهن من بلند نمیشود. من ترسیدم و نه از سر ترس که از سر صبر این کلمات را مینویســم تا موضوعــی را اعتراف کنــم، تا با این اعتراف از کســانی پوزش بخواهم و از کســانی تشکر کنم. وقتی رقبای دولت چشم بر کارنامه دولت بستند و بــا فراموشکــردن ویرانهای که دولت در ســال 9۲ تحویل گرفته بود، به تخریب آنچه تا ســال 9۶ ساخته بود، پرداختند، ترســیدم و دیدم همانگونه که قدرت، آدم را ترسناک میکند، کلمات گاهی ترسناک میشوند؛ گاهی که برای بهدســتآوردن چیزی، حاضریم چشم ببندیم و همهچیز را بدهیم تا چیز ناچیزی را به دست بیاوریم. چیزی شــبیه صندلی قدرت که عمرش چهار سال است و بهدست نیامده رو به زوال حرکت میکند. مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال 9۶ ایران من را ترســاند و به من فهماند کــه من هم همچون کاندیداها، بارها چشــمهایم را روی حقیقت بستهام . بارها برای نوشتن همین ســتون طنز و در این سالها، فقــط با قصد تخریب، کلمهها را پشتســرهم ردیف کردهام. من از همه آنها پوزش میخواهم. مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال 9۶ ایران من را ترساند و یادم انداخت دستکم یکبار به صورت عمومی، با آبروی خانم مهناز افشــار بد کردهام. در جریان ازدواج خواهرم، مهناز افشار، با فرزند یک مقام دولتی، آسمان را به ریســمان بافتم و سیاه را سفید خواندم و به جرم گنه آهنگری در بلخ گردن مســگری را در شوشتر زدم. امروز مطمئن هســتم شــوخی گزنده نوشــتن درباره یــک ازدواج- که امری کاملا شــخصی و خصوصی و حریمدار است- نباید نوشته میشد. من از مناظرههای تند کاندیداهای انتخابات ریاســتجمهوری سال 9۶ ایــران ممنونم که من را ترســاندند و به قدرت مهیب کلمات برای بهدســتآوردن قدرت آگاه کردند. من از رئیسجمهور اســبق ممنونم که هرگز آنگونه که من دوست داشــتم عصبانیتش را نشان نداد. ممنونم که کلمات ســخت را شــنید و بر خودش ســخت گرفت که پاســخ ندهد. من از او ممنونم که هرگز دســت از اخلاق برنداشــت، هرچند اگر کلمــات ما رنجاندش. او که میتوانســت زندگی خصوصی افــراد را با چند کلمه کثیــف روی داریه بریزد و توی صورتشــان پرت کند. من اعتراف میکنم به بُرندگی کلمات دانا نبودم. از کاندیداها که بــا کلمات تیز صحنه مناظره را تبدیل به صحنــه خونین جنگــی پشتبهپشــت با حاصل پشتهپشته حرفهای درشــت کردند سپاسگزارم و از دیگران شرمسارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.