الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

سخنی با شهردار تهران: آقای قالیباف، شهردار تهــران! جنابعالــی از زمان تصدی تــا به حال نتوانستهاید به اعتراض مردم درباره برچسبهای تبلیغاتی آزاردهنده که بهوســیله دفاتر فنی مانند تخلیه چاه، لولهبازکنی، تشــخیص ترکیدگی لوله و سمســاریها ایجــاد میشــود رســیدگی کنید، چگونــه میخواهید یک کشــور را اداره کنید؟ آیا رئیسجمهورشــدن کار آســان و پیشپاافتادهای است؟ کاشفی

موزاییکهــای شکســته را ترمیــم کننــد:

موزاییکهای پیادهرو مقابل ایســتگاه مترو شهدا شکسته شده و نیاز به رسیدگی دارد. از شهرداری منطقــه تقاضــا داریــم موزاییکهــا را ترمیم یا تعویض کنند.

محدثه جهانشاهی گرانی را مهار کنید! شرایط اقتصادی و معیشت مردم مناسب نیست. گرانی یکی از معضلات اصلی جامعه کارگــری و کارمندی و اقشــار حقوقبگیر است که این موضوع باید بهوسیله رئیسجمهوری فعلی و آینده مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و در حد شعار و وعده و وعید نباشد! محمدعلی. ف از مشهد

رسیدگی به برچســب قیمت: برچسب قیمت روی بسیاری از اجناس بهویژه کفش و پوشاک به فراموشی سپرده شده است. تعزیرات حکومتی و اصناف باید برای پیشگیری از اجحاف به مشتریان بازرسان سازمانهای یادشده را فعالتر کند. شبیر احمدی مشکلات مسافران شرکت واحد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به جــای اینکه به فکر رفاه و آسایش مسافران باشد، اتوبوسهای میدان قدس به میدان امامخمینی)ره( و برعکس را جمعآوری کرده که موجب مشــکلات فراوانی برای مسافران شد. دلیل این کار و بیبرنامگیها چیست؟

گُردان تاوان مســافران کمدرآمد: مسافران کمدرآمد شــرکت واحــد مجبورنــد تــاوان جمــعآوری اتوبوسهای میدان امامخمینی)ره(، میدان قدس را با پرداخت کرایه بیشتر به تاکسی یا سواریهای مسافربر بپردازند. قابل توجه اعضای شورای شهر، شهرداری و شرکت واحد! شاهین عطایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.