نه به ویرانی دوباره

Shargh - - اقتصاد -

نامهای که 50 اقتصاددان هفته گذشــته در حمایت از روحانی منتشر کردند، دیروز با 163 امضا بار دیگر منتشــر شــد. این نامه که خطاب به مردم ایران نوشته شــده، حاوی نکات هشدارآمیزی است که بر لزوم تداوم انتخاب روحانی، بهعنوان رئیسجمهور ایران در دور دوازدهم تأکید دارد. بخشهایی از این نامه در زیر آورده میشود:دولت یازدهم، ویرانهای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشــیده، انبوه تعهدات و بدهیها، خزانهای خالی، تورمی بالا، تحریمهایی ســنگین و رکودی کمرشــکن را تحویل گرفت. گرچه در چهار ســال گذشته، بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخشهایی از جامعــه پدید نیامده، اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقفکردن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود، در جای خود کار آسانی نبود؛ همانگونه که درهمشکســتن مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادیِ مشــوقِ بخشهای غیرمولد، که مانع ارتقای جایگاه بخشهای مولد کشــور میشوند نیز امری نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشــد. باید توجه داشــته باشــیم تحقق بســیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون اســت و بنابراین نباید دستاوردهایی مانند کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاستهای تنشآفرین دولت قبلــی، پیامدهای مثبت برآمــده از مذاکرات برجام برای فضای کســبوکار، کاهــش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشــور، کاســتن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، مثبتشدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه و کنترل جدی و مؤثر تورم را نادیده بگیریم.

ایــن 163 اقتصاددان در ادامــه دلایل خود را برای رأی دوباره به حســن روحانی آوردهاند:

1. در دوره دوازدهم ریاســتجمهوری، مانند دوره قبلی نیز حق انتقاد از برنامهها و سیاســتهای دولت برای منتقدان بیرون از دولت محفوظ خواهد ماند.

2. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر میتواند به تصحیح سیاستهای دولت دوازدهم کمک کند؛ درحالیکه با یکدستشــدن فضای سیاســی حاکم بر کشور، این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.

3. دولتهایی که از نظر سیاســی با بقیه قوا یکدســت هستند، معمولا با انسداد فضای سیاسی، آنگونه که تجربه دولتهای نهم و دهم نشان دادند، زمینههای رشد فســادهای گسترده و بیســابقه اقتصادی را در مقیاسهای خانمانبرانــداز فراهم میکنند که هزینههای آن به صورت رشــد تورم، رکود گســترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالیکه تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشــکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاسهای ذکرشده خواهد شد.

4. در دوره نخســت ریاســتجمهوری آقای روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتیســازی کشــورمان در عرصــه بینالمللی با موانع جدی مواجه شــد؛ درحالیکــه اکنون اگر در دولــت دوازدهم رقبای اصلی ایشــان دولت را به دســت گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظهکاران در ایــالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیســتی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتیســازی مجدد کشورمان در سطح بینالمللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بیگمان هزینههای بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و بهویژه گروههای کمدرآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

5. برنامهها و سیاســتهای شــتابزده، بیمطالعه و غیرکارشناســی که اکنون برخــی کاندیداها مطرح میکنند، میتواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشــور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشــدید کند که حاصل آن رشد آســیبهای اجتماعی و درپی آن رخنمودن بحرانهای اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود. برای اقتصاد زمینخورده ما هیچ نســخه معجزهآسایی وجود ندارد، جز آنکه بکوشــیم ثبات کنونی فضای اقتصاد کلان را حفظ کنیم و محیط کسبوکار را بهبود ببخشیم و البته سیاستهای اصلاحی خود را در حوزه اقتصاد با شیبی ملایم و بدون فضاسازیهای هیجانی، اجرا کنیم.

6- اقتصاد ایران در دو، سه سال اخیر با نرخی آرام، رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قرار دارد. اقتصادی که سالها از بیثباتی و بیتدبیری آسیبدیده است، زمان میبرد تا اعتماد کند.

اکنون اقتصاد ایران در آســتانه اعتماد به دولت و روشنکردن موتورهای اصلــی خود قرار گرفته اســت. بیــم آن میرود که هرگونه تغییر در ســطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند ســال دیگر در اغما فرو ببرد. اکنون هرگونه تغییــری اقتصاد را وارد فاز محافظهکاری و صبر مجدد میکند. اصلیترین شــرط شــروع فعالیتهای اقتصادی مولد، وجود افق روشن و با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. چهار ســال طول کشــید تا این اقتصاد به دولت روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یکبار دیگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار میکند و این به معنی یک دوره جدیــد رکود اســت.در بخش پایانی این نامه که خطــاب به مردم ایران نوشته شــده، آمده است: ما در آســتانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آســتانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخــاب بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبــور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توســعهنیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریــم. انتخاب امروز ما انتخاب میان ماندن در گذشــته و تکرار آن یا عبور به آینده اســت.به شما اطمینان میدهیم که با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مســائل اقتصاد ایران، در شرایط فعلی، با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم فرایند بازســازی و نوســازی ناشی از آواربرداریهای از تخریب ســالهای قبل، کشــور تحت هیچ شــرایطی امکان اجرای وعده یارانههای گســترده و ایجاد اشــتغالهای نجومی را ندارد. شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده رفاه یا اشــتغال یکشبه را بدهد، یک فریب انتخاباتی است و دود آن بهسرعت با شکلگیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم خود شما خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.