آینه

Shargh - - ديپلماسي -

روحانی در دور اول رئیسجمهور میشود صــادق زیبــاکلام:

... در ایــن دوره از انتخابــات ریاســتجمهوری، محمدباقر قالیباف بهشدت تلاش کرده اســت زیر لوای یک حرکت پوپولیستی، خودش را قهرمان آن ٩٦ درصدی کند که گرفتار فقر، گرسنگی و بیکاریاند. بگذریــم که همین رقم ٩٦ درصد هم بهشدت مشــکوک و بیمبنا به نظر میرسد؛ اما نکته مهم این اســت که آیا مردم فقیر و فرودســتی که در ســال ٨٤، هفده میلیون رأی به احمدینــژاد دادند، امســال هم بــه قالیبــاف رأی خواهنــد داد؟ یعنی قالیبــاف را یک رابینهود یا منجی اســلامی میبینند که به مبارزه با ثروتمندان آمده است؟ اصلا و ابدا! ما بههیچوجه نمیتوانیــم قالیباف ٩٦ را با احمدینژاد ٨٤ مقایســه کنیم. در تیرماه ٨٤ بســیاری از فقرا باور کردند که احمدینژاد آمده است حق آنها را از حلقوم اشراف بیرون بکشــد. ولی من فکر نمیکنم این افراد قالیباف را جدی بگیرنــد و باور کنند که قالیباف آمده اســت تا با اشــرافیگری و آقازادهها مبــارزه کند. در واقع بــه احمدینژاد میآمد که برخاســته از آن ٩٦ درصد کذایی باشد ولی چنین خاستگاهی به قالیباف نمیآید... .

مناظرهیامغالطهسیاسی!

محمدحســین محترم:

... دعا میکننــد رقیب ما میخواهد مثل دولت قبل زنان را در خانه زندانی کند و وسط خیابانها و پیادهروها دیوار بکشد و دختران و پسران را از هم جدا کند!؟ هرچند بیان چنین سخنانی از کممایهبــودن گوینــده آن حکایــت دارد و توهین به فهم و شــعور مردم اســت، اما اولا چرا نمیگویند که دوســتان آن روز و حامیان امــروز خود آنها بودند که در دهه 60 ســنجاق و پونز را در پیشــانی دختران فرومیکردنــد و این مقام معظم رهبــری بود که آن زمان در مقابل آنها ایســتادند و جلوی دیوارکشی در دانشگاهها را گرفتند. ثانیا کسی چنین ادعایی میکند که اکنــون با سیاســتهای اقتصادی نادرســتش و تعطیلی کارخانهها نهتنها زنــان، بلکه مردها را هم خانهنشــین کرده است! ... همســران رقیبانش استاد دانشگاه هستند و در جامعه حضوری فعالانه دارند، اما همسر خودش خانهدار است. لذا مغالطهکنندگان بعید است بتوانند به این راحتی زمین بازی را از مسائل و مشــکلات اقتصادی مــردم تغییر دهنــد و کارنامه منفی خود را بپوشانند. در عصر جریان آزاد اطلاعات مغالطه سیاسی و تحریف واقعیتها به این سادگیها عملی نیســت و جوانان ما بهراحتــی میتوانند مچ مغالطهکننــدگان را بگیرنــد. این مغالطهها نشــان میدهد آقایان از باخت صحنه شــطرنج مناظرههای انتخاباتی بسیار نگرانند...

برنامهمنطقیوعملیاتیدولتآینده

غلامرضا ظریفیان:

... دولت باید توجه ویژهای به بحث دانشگاه و توســعه ملی داشته باشد، بهنحوی که دانشگاه جامعهمحور شود و برای حل معضلات جامعه به دولت کمک کنــد. در حوزه اقتصاد دولت میداند که چه بخشهایی را باید تقویت کند. دولت در سال پایانی پس از آواربرداری از بقایای دولت قبل موفق شــد بیش از 700 هزار شــغل پایدار تولید کند کــه بخش مهمی از آن را به بانوان اختصاص داد که آنها هم وارد بازار کار شــوند. در بحث سلامت دولت کارهای جدی انجام داده و البته نواقصی وجود دارد که باید آن نواقص پوشش داده شود. واقعا کار دولت طی 3٨ ســال گذشته اســتثنائی بوده که توانسته 11 میلیون نفر از شهروندانی را که بیمه نبودند، بیمه کند تا مردم بیماریهای صعبالعــلاج خود را با قیمت یکدهم آنچه در گذشــته میپرداختند، درمان کنند. دولت میداند طرح تحول ســلامت کجاها درســت اجرا شــده و کجاها نقص داشــته که آن را پوشــش دهد. در بحث خدمات به اقشار مستضعف و محروم دولت اقدامات خوبی را در کمک به بهزیستی و کمیته امداد انجام داده و بدون اینکه شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه دهد، بخشی از این خدمات را در جهت حمایت از بازنشســتهها و ازکارافتادهها به این بخش هدایت کرده است... .

برای حفاظت از حقالناس

... در آســتانه انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری نیز همان تبلیغات تکرار میشــود و عدهای همچنان بر طبل عدم مشــارکت میکوبند. ســابقه کلان نظام در صیانت از آرا فارغ از ســوءرفتار برخی جریانهای سیاسی، شائبه مهندسی انتخابات را به حداقل میرساند و ارتقای سطح شعور سیاسی جامعه نیــز فضا را بــرای مؤثربودن اســتدلالهای مدافعــان تحریــم تنگتر کــرده اســت. بااینحال، ازآنجاکه عدهای به این شائبه دامن میزنند، همه باید تــلاش کنیم آحاد مردم به امنیــت صندوقهای رأی و رعایت حقالناس توســط برگزارکنندگان انتخابات اعم از مجریان و ناظران، اعتماد پیدا کنند و با تکیه بر همیــن اعتماد به پای صندوقهای رأی بیایند. حضور حداکثری مــردم در پای صندوقهــای رأی، علاوه بر اینکه به معنای استفاده اکثریت مردم از حق انتخاب خود اســت، موجب صیانت نظام و اقتدار آن در برابر دشمنان نیز هست. در 3٨ سال گذشته آنچه از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حفاظت کرده حضور مردم در صحنههای مختلف بوده و اکنون نیز همین حضور اســت که میتواند تداوم این نظام مردمی و اقتدار آن را تضمین نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.