درددلهای یک جراح قلب با بوم نقاشی

Shargh - - هنر -

نمایشــگاه نقاشــیهای پروفسور هرمز مِهمنش با نام «سایه خاموشی» 22 اردیبهشــت در گالری ایوان افتتاح شــد. هرمــز مِهمنــش در نخســتین نمایشگاه خود بیش از 20 تابلو نقاشی را کــه با تکنیــک اکریلیــک و ترکیب مواد خلق شدهاند به نمایش گذاشته اســت. این جراح قلب مشــهور روی بومهای بزرگ خود به نمایش تصاویر مختلفــی پرداخته اســت که هرکدام دارای ویژگیهــای مفهومــی خاص خود هســتند. آثار مهمنش سرشار از خاطرات، پرســشها، دلمشغولیها و خوابهایــش هســتند و بنابرایــن عجیب نیســت که در هرکــدام از آنها فیگور انسان، پرندگان گوناگون و حتی ترکیبهای هندســی دیده شــود. آثار مهمنش با توجه به موضوع و شــیوه بیانــی آنها تقســیمبندی شــده و در طبقات مختلف گالری ایوان به نمایش درآمده است. در طبقهای نقاشیهای رنگارنگ و پرانرژی دیده میشود و در طبقه دیگر آثاری محصور در خاکستری و تلخی. هرمز مهمنش در باره آثار این نمایشــگاه گفت: کار اصلــی من چیز دیگری است، اما چندسالی هست که نقاشــی میکنم و ایــن کار امکانی را برای من فراهم میکند تا حرفهایی را که نمیتوان بهراحتی مطرح کرد بیان کنم. با توجه به فشارهایی که در شغل من بهعنــوان یک جــراح و بهعنوان یک شخص عضو جامعه وجود دارد، نقاشیکردن وسیلهای است که بتوانم با بــوم درددل کرده و خــود را تخلیه کنم. درواقع این کارها بهنوعی روزنگار احساســی من هستند. مهمنش ادامه داد: مــن به ســبک و تکنیــک عقیده نــدارم و فکــر میکنم ایــن جریانها اختراع افرادی اســت که با کار هنری تجارت میکنند، اما فکر میکنم آنچه هنرمند میبیند و قصد بیان آن را دارد تعیینکننده شیوه کار او است. بنابراین آنچــه در کارهای من اهمیت دارد این اســت که آنها بیانکننــده بحرانهای زندگی من در مقاطع خاص یا گفتمان درونی من هســتند. وجه مشترک این آثار نیز سؤالهایی است که در زندگی دارم یــا صحنههایــی کــه در کودکی دیــدهام و حالا در روان مــن بازنگری شدهاند. بهنام کامرانی، نقاش و استاد دانشگاه که انتخاب آثار این مجموعه را برعهده داشته اســت، نیز گفت: در دیداری که با هرمز مهمنش داشتم، از دیدن نقاشیهای او بسیار شگفتزده شــدم چون ایشــان تعداد زیادی کار داشــتند و خیلی با عطش و شورانگیز به نقاشــی میپرداختند. بــا اینکه او نخبه جراحی قلب است و آموزشی در زمینه نقاشی ندیده، ولی خیلی متنوع و جذاب نقاشی میکند. وقتی آثار او را دیدم، برگزاری این نمایشگاه برای من خیلی جالب شــد و از میان کارهایش آثــاری را بیشــتر براســاس موضوع انتخاب کردم. سعی کردم انتخاب به شکلی باشد که در نخستین نمایشگاه، معرفی درستی از ایشان انجام گیرد. با توجه به معماری خاص گالری ایوان، توانستم چیدمان موضوعی برای کارها انجــام دهم و خوشــحالم که تابلوها بهخوبــی در فضا قرار گرفته اســت. گفتنی است گالری ایوان تمامی فروش کاتالوگ و ســود حاصل از فروش آثار این نمایشگاه را به مؤسسه خیریه رفاه کودک و نوجــوان ارومیه اهدا میکند. گالــری ایوان در نمایشــگاههای قبلی ســهم خود از فروش آثار هنری را به خیریههای محــک، مامــوت، نیکان، کمک، دهشپور، انجمــن حمایت از کودکان کار، انجمن تالاسمی و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اهدا کرده بود. نمایشگاه «ســایه خاموشــی» تا پنج خرداد در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابــان جبهه، کوچه لســانی، بنبست حمید، شــماره یک برقرار اســت و علاقهمندان میتوانند هرروز بهجز شنبهها از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.