رأي قاليباف کجا ميرود

Shargh - - صفحه اول - مازيار خسروي

كنارهگيري محمدباقر قاليباف از ادامه رقابتهاي انتخاباتي، مهمترين خبر سياسي دوشنبه بود. به اين ترتيب، شهردار كنوني پايتخت و فرمانده اسبق نيروي انتظامي كشــور در سومين دورخيز خود براي نشستن بر صندلــي رياســتجمهوري ناكام مانــد. ابراهيم رئيسي قول داده از «ظرفيت» قاليباف در دولت خود استفاده كند. قولي كه ميتواند به معني سپردهشدن صندلي كنوني اســحاق جهانگيري در معاونت اول رياســتجمهوري بــه شــهردار تهران تعبير شــود. اين قول و قــرار اما نافي طرح اين پرســش در ميان هواداران قاليباف نيســت كه چرا مردي كه قول داده بود «سر قرار» بماند، چنين ناگهان، چهارگوشه ميدان را بوســيد و ترجيح داد 72 ســاعت نفسگير آينده را از روي سكو به تماشاي مسابقه بنشيند؟اصولگرايان تمايل دارند كنارهگيري قاليبــاف را اقدامي در جهت حفظ انســجام جنــاح مطبوعشــان، جلوگيــري از شكستهشــدن آرا و در نهايت يكسرهكردن كار حسن روحاني در انتخابات پيشرو تفســير كننــد. در برابر اين نظر، تحليل ديگري نيز وجود دارد. بر اســاس اين ديــدگاه، آقاي قاليباف با هوشــمندي - و با توجه به نظرسنجيهايي كه حاكي از ريزش آرايش بود- با يك تير دو نشان زد. او با كنارهگيري، هم خود را از ناكامي سهباره در بزنگاه رأيگيري نجات داد و هم مسئوليت شكســت جناح اصولگــرا در انتخابات را از شــانه خود برداشــت.تا همين جاي كار ميتــوان قاطعانه گفت كه رخــداد روز دوشــنبه امكان كشيدهشــدن انتخابــات را به دور دوم منتفي كرده اســت. هركدام از دو تحليل كه درســت باشــد، يك پرســش مهمتر همچنان بيپاســخ ميماند؛ «رأي قاليباف به ســبد كدام نامزد افزوده ميشــود؟» بيشــك اصولگرايان براي اين پرسش، پاســخي سرراست دارند: «ابراهيم رئيسي». آنان اميدوارند همان مدلي كه در انتخابات 92، اصلاحطلبان را پس از هشت سال عزلتنشيني به دراختيارگرفتن قوه مجريه رهنمون شد، اين بار در سال 96 به سود آنان تكرار شــود. تحليل پايگاه رأي شهردار تهران اما اين خوشبيني را تا حد زيادي تيره ميكند. هواداران آقــاي قاليباف- بر خلاف هواداران آقاي رئيسي- طيف متنوعي از افراد لايههاي مختلف جامعه هستند و ريشه در «هسته سخت » ايدئولوژيك اصولگرايانه ندارند. آنچه سرنوشــت انتخابات 92 را پس از كنارهگيــري محمدرضا عــارف دگرگون كرد، ارتباط پايدار بدنــه ايدئولوژيك اصلاحطلبان با رأس هــرم تصميمگيري ايــن جريان و انتقــال يكپارچه و بــدون ريزش رأي معاون اول رئيس دولت اصلاحات به ســبد آراي حســن روحاني بود. اميد به تكرار اين رخداد اما براي اصولگرايان بسيار خوشبينانه است. نخســتين دليل بدبيني، اين است كه در ميان زعماي قوم اصولگرايان، كســي نيســت كــه در بزنگاههاي سرنوشتســاز كليدواژهاي را «تكــرار» كند و از بدنه ايــن جناح پژواكي درخور دريافت كنــد. و البته از آن مهمتر، اگر چنين شــخصيتي در ميان جناح اصولگرا وجود ميداشت نيز، بدنه ناهمگون حامي قاليباف، به نداي كوچ ناگهاني به اردوگاه رئيسي لبيك ميگفت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.