آقاي روحاني به شما رأي ميدهم چون نگرانم

Shargh - - صفحه اول - فرزانه طاهری

بگويــم همين اول كــه من هم گاهــی دلم میخواهــد فلک را سقف بشكافم و اين قضايا... من هم هنوز برای دنيايمان آرزوهای بلندی در ســر دارم و اين آرزوها را هنــوز فراموش نكردهام. سالهاســت اما به اين نتيجه رســيدهام كه پايم را بر زمين سفت فرو كنم و به قــدر بضاعتم بر دوروبر خــودم تأثير بگذارم. ذرهای اينجــا و ذرهای آنجا را اگر توانســتم مرهم بگذارم، بهتر كنم و میكوشم، هر روز و هر لحظه تا در اين زمانه كه پاکماندن روزبهروز انگار دشوارتر میشــود و قبــح خيلی چيزهــا روزبهروز بيشــتر میريزد و تباهی روح انگار سَــبيل شده است، پاک بمانم. اما اين پاكی هرگز برايم به معنای تنزهطلبی نيســت يا ســر در آرمانها فروبردن كه میدانم به قول گلشــيری «دست پاک برای توی سرزدن خوب اســت» و میدانم همان نگاه بــه اصلاح ذرهذره- بیآنكه ســهم خود را البتــه در آن فراموش كنمراه نجاتمان اســت. من هم برگههای «اصلاحيه» را كه از وزارت ارشــاد میآيد ديدهام، فشارخونم با ديدنشــان به نحوی خطرناک بالا رفته و متأسفانه ادامــه برخی از سياســتهای نادرســت را كه به تجربه زمينهســاز فســاد بودهاند در حوزه فرهنگ ديــدهام؛ اما كتابهايی مانده در حبسِ ســاليان و گاه دههها را هم ديدهام كه از پشــت سد بیمنطق مميزی بيرون آمدند و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.