ميخواهند دل مردم را خالي كنند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

«اســحاق جهانگيري»، نامزد انتخابات رياســتجمهوري كه روز گذشته به مردم توصيه كرده بود حتمــا برنامه گفتوگــوي ويژه خبــري را ببينند، چــون حرفهاي مهمي دارد، برخلاف انتظار حرفي از انصراف و كنارهگيری نزد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.