قاليباف به نفع رئيسي رفت

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

«محمدباقر قاليباف» ديروز با انتشــار بيانيــهاي از دور رقابتهــاي انتخاباتــي كنار كشــيد. شــهردار تهران كه تا ساعاتي قبل از اعلام انصراف، در جمع مردم رشــت قول ايجاد پنج ميليون شغل را به مردم ميداد و حتي گفته بود براي آن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.