هيچ كاري نشدني نيست

Shargh - - سیاست -

«لغو تحریمهاي غيرهســتهاي ایده جدیدی اســت که در ادامه مباحثات قبلی مطرح شــده، کار دشــواری اســت و آقای رئيسجمهور نيز گفتند که در این راســتا تاش میکنيم». این واکنش بهرام قاســمي، سخنگوي وزارت امورخارجه به سخنان روز یکشنبه حسن روحاني، رئيسجمهــور اســت که گفتــه بود دولــت در صورت تداوم، تــاش ميکند تا تحریمهاي غيرهســتهاي را نيز از ميان بردارد. قاســمي در نشست خبري دیروز با اشاره به اینکه «این تحریمها ریشــه در مسائل مشخصی دارد و از پيچيدگیهــای خاصــی برخوردار هســتند»، گفت: «در دیپلماســی هيــچ اقدام و کاری نشــدنی نيســت و ما اميدواریــم بتوانيم از طریق کانالهــای دیپلماتيک و دیپلماســی فعالی که داشــتهایم، بر این مشکات فائق آیيم».او در پاسخ به اینکه این کانالهای دیپلماتيک چه خواهد بود، گفت: «بخشــی از مســائل مربوط به آمریکا اســت و بخشــی دیگر مربوط به ســایر کشورهاست. در راستای تحقق صحبت انجامشده ما نياز به طراحی جدید داریم و قضاوت درباره اینکه این موضوع باید از کجا آغاز شود و چه مســيری را طی کند، درحالحاضر زود است، احتياج به کار کارشناسی دارد؛ چراکه همانطور که گفتم ایده جدیدی است».قاســمي در ادامه این نشست خبري درباره اینکه در مصاحبهاي گفته بــود: «آماده مذاکره با عربستان هستيم ولی دولت ریاض باید از اقدامات مخرب خود در منطقه دســت بردارد»، توضيح داد: «ما خواهان تنش نيســتيم. گفتوگو و تفاهم با هر کشوری به معنی تأیيد همه رفتارهای آن کشــور نيست. عربستان نيز دچار اشتباهات استراتژیکی بهخصوص در منطقه شده است و باید آنهــا را جبران کند».او درباره تصميم ترکيه جهت کشــيدن دیوار بين مرز ایــران و ترکيه نيز گفت: «مقامات ترکيــه ما را در جریان ایده خود قرار دادند، البته این دیوار در نقطه صفر مرزی نيســت، بلکــه در درون عمق خاک ترکيه قرار است احداث شود و با نقطه صفر مرزی فاصله دارد».او بــا وجود اینکه پيشتر در مورد ســفر ظریف به اصفهــان توضيح داده بود، دیروز بار دیگر گفت: «ســفر آقای ظریف به شــهر خودشــان یک سفر شخصی است و دیــروز صبــح از هيئت دولت در ایــن ارتباط مرخصی گرفته بودند. هزینه این سفر را خود ایشان پرداخت کرده بودند ». قاسمي همچنين در پاسخ به خبرنگاري که سعي داشت سفر ظریف به اصفهان و حضور تختروانچي در همایش روحاني را اقدامــي انتخاباتي تعبير کند، گفت: «نباید منافع ملی و دســتگاه دیپلماسی را قربانی برخی از بحثهــای داخلی بکنيم ».او درباره ســفر آتی ترامپ به عربســتان نيز گفت: «ما به آنها توصيه میکنيم دچار خطاهای فاحش گذشته نشوند». او همچنين خطاب به کشورهای اسامی در ارتباط با اجاس ریاض گفت : «آنها باید مواظب باشــند که این نــوع حرکتها باعث نفاق و دودستگی در جهان اسام نشود. کشورهای اسامی باید با اینگونه اقدامات با هوشــياری برخــورد کنند و اجازه ندهند که صهيونيســتها تحت چنين عناوینی شــکاف بيشتری در جهان اسام ایجاد کنند ».او در پاسخ به سؤالی در ارتباط با وضعيت زندانيان ایرانی در گرجستان با توجه به سفر اخير ظریف به این کشور نيز گفت : «بعد از این سفر نيز تعدادی از زندانيان ایرانی از زندانهای این کشور آزاد شدند، در سفر آقاي ظریف به ترکمنستان نيز به توافقات خوبی در ارتباط با بحث زندانيان دست پيدا کردیم، اکنون نيز یک هيئت ایرانی بــرای اجراییکردن این توافقات در ترکمنستان است. براساس توافقات صورت گرفته احتمالا ایــن زندانيان در قالب چند گروه آزاد میشــوند. در ابتدا اولویت بر موضوع زنان زندانی و سالخوردگان است، گروه بعدی زندانيانی هستند که سابقه کمتری دارند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.