موج انصرافها به سود لیست «امید»

Shargh - - سیاست -

گروه سیاســی:

بــه دنبال اعــام حمایت رئيس دولــت اصاحــات از فهرســت انتخاباتی شــورای سياســتگذاری اصاحطلبان بــرای پنجمين دوره شــورای شــهر تهران خيل عظيمــی از کاندیداهای شــورای شــهر به ســود فهرســتهای شــوراهای سياستگذاری اصاحطلبان اعام انصراف کردند.

از اوایــل هفتــه جــاری و بــه دنبــال انتشــار فهرســتهای انتخاباتی شــورای سياســتگذاری اصاحطلبــان در تهران و دیگر اســتانهای کشــور تعــداد درخورتوجهی از کاندیداهای این انتخابات با هدف ممانعت از شکســتن آرا به نفع فهرستهای فرعي در تهــران و دیگر اســتانها اعــام انصراف کردنــد؛ اما این رویه از دیروز و بــه دنبال پيام رئيس دولت اصاحــات در حمایت و تأیيد فهرســتهای شورای سياستگذاری و شــورای استانی اصاحات به موج خبری درخورتوجهی بدل شده است.

این در حالی اســت که پيشازایــن انتقادات ریز و درشــتی درباره فهرســتهای انتخاباتــی بهویژه در تهران شــنيده میشــد. محــور ایــن نقدها هم تقریبا یکــی بود؛ انتقاد به تخصص، ســن و نحوه و ســهميهبندی احزاب در ترکيب فهرست. بااینحال جمعی از نامزدهایی که در ایــن دوره ثبتنام کرده بودنــد؛ ولــیالله شــجاعپوریان، محمــد حقانی و علی صابری، حســن مهرعليزاده، ســامان بهرامپور، ابراهيــم اصغــرزاده، اميرآریا زند، محمــد ميرزائی، نسيم چالاکی، حســين نقاشــی، علی تاجرنيا، زهرا بهروزآذر، عليرضا صفاریان، کيوان انصاری، ســعيد اللهبداشتی، عليرضا کفشــکنان، باقر اعایی، فاطمه مقيمی، مرجــان توحيدی، فاطمــه راکعی، مهدی نادمی، احســان عليزاده، رضا معافی، حسن رباطی، محمود مرتضاییفرد، جاماســب محمدیبختياری، فيــروز محمودی، کامران رحيمــی، معصومه بيات، وحيــد نجفنــژاد، عبــدالله مؤمنی، مهــدی ميرزا، ميرســعيد صفری، اصغر نصيری، علی پيرحسينلو، علــی ســلطانیفر، مرضيه نظری و ســيدمصطفی موســویلاری ازجمله کاندیداهایی هستند که تا 25 اردیبهشــت انصراف خود را از حضــور در انتخابات شــوراها اعام کردهاند. آنچه در این پيامها مشترک بود، رجوع به انتخابات شورای شهر دوم یا انتخابات ســال ٨٤ بود. این چهرهها در کنارهگيری خود اعام کردند که به دليــل احترام بــه ميثاقنامهای که در جریــان ورود بــه رقابتهــای این دوره از شــورای شــهر امضا کرده بودنــد، از باقیمانــدن در عرصه انتخابــات انصــراف دادنــد؛ امــا حالا در پــی پيام منتشرشده برای اعام حمایت از فهرست انتخاباتی شــورای سياســتگذاری، چهرههای مستقل هم به ميــدان آمدهاند و با وجود انتقاداتشــان به ســبک فهرستبندی شورای سياستگذاری به سود جریان اصاحات اعام انصراف کردهاند. ليلی ارشــد، فعال حوزه زنان، از این دســت چهرههاســت. در بخشی از بيانيه ليلی ارشــد آمده اســت که تجربه 40 سال مددکاری اجتماعی به من نشــان داد برای برقراری عدالــت اجتماعی در زندگی افراد آســيبدیده و در معرض آســيب بيش از هر چيز نيازمند همبستگی و همراهی گروههای متفاوت هستيم. ساليان طولانی تاش کردهام که صدای جمعيت خاموش این شهر باشم و تجربه این تاش من را واداشت که به عرصه انتخابات شورای شهر تهران وارد شوم.

امروز پــس از حــدود 40 روز به دليــل موانع و محدودیتها، با وجود همه نقدهایی که به سازوکار انتخاباتی نخبــگان اصاحطلب دارم، انصراف خود از شرکت در این انتخابات را به مصلحت منافع ملی دانسته و انصراف میدهم؛ اما بهعنوان یک شهروند مسئول با شــرکت در انتخابات و همراهی با جریان اصاحــات روزی را اميد دارم که مــردم نمایندگان بیواسطه خود را در کنار سياستورزان حرفهای در مدیریت جامعهای که در آن زندگی میکنند، انتخاب کنند. دســتیافتن به ســازوکارهایی مشخص برای این هــدف را مطالبه مورد تأکيد خــود و همراهانم میدانم.

ليلــی ارشــد در بيانيهاش تأکيد کرده اســت که امــروز انصراف خود را نه پایــان راه، بلکه فتح بابی بــرای شــروع گفتوگو ميــان فعــالان اجتماعی و سياســتمداران در جهت مطالبــات جامعه مدنی حول محور کنترل و کاهش آسيبهای اجتماعی در شهر میدانم و اميد دارم مسيری که اکنون باز شده، پس از انتخابات همچنان ادامه پيدا کند.

نامزدهاي امید چه کسانی هستند؟

محمدجــواد حقشــناس، محمــد ســالاری، معــروف صمدی، ســيدمحمود ميرلوحی، افشــين حبيــبزاده، زهــرا نژادبهــرام، علی اعطا، محســن هاشمیرفســنجانی، محمــد عليخانــی، زهــرا صدراعظمنــوری، آرش ميانــی، ابراهيــم امينــی، الهام فخــاری، خليلآبادی، شــهربانو امانی، احمد مســجدجامعی، بهــاره آرویــن، ناهيــد خداکرمی، مجيد فراهانی، حســن رســولی و حجت نظری 21 کاندیدایی هســتند که در فهرست انتخاباتی شورای سياستگذاری قرار گرفتهاند.

شــورایعالی سياســتگذاری اصاحطلبــان متشــکل از نمایندگان احــزاب اصاحطلب و برخی شــخصيتهای حقيقی تشکيل شده و ریاست آن را محمدرضــا عارف، رئيس فراکســيون اميد مجلس، بــر عهــده دارد. آنطــور که احمــد شــریف، دبير شــورای هماهنگی احزاب اصاحطلــب، خبر داده، احتمال سرليســتی محسن هاشمی بيشــتر از دیگر کاندیداهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.