ناظران انتخابات بايد بيطرف باشند

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

علی لاریجانــی گفت: انتخابــات و حضور گســترده مردم در صحنــه، امنيــت ایــران را در برابر تهدیدات دشــمن واکســينه میکند. او تصریح کرد: به نظر میرســد برخی از قوانين انتخابات شوراها نياز به اصاح و بازنگری دارد که در دورههای بعدی باید مورد ارزیابی قرار بگيرد. لاریجانی با ارائه پيشــنهادی اظهار کرد: میتــوان در مجلس تصميم گرفــت ائتافهای انتخاباتی که در وزارت کشــور ثبت شدهاند، در مرحله نخست پذیرفته شود تا شمارش آرا تسهيل شود، سپس آراي مســتقل شــمارش شــود. او گفت: قانون قبلی شوراها اختيارات بيشتری را تعریف میکرد، اما شورای نگهبان با توجه به مغایرتی که با قانون اساسی داشت، آن را نپذیرفت و وظایف و اختيارات شــوراها را محدود به دریافت عوارض شهرداری و انتخاب شهرداران کرد که قابل قبول اســت. او تصریح کــرد: ناظران انتخابات باید افرادی بیطرف باشــند و حتی اگــر به کاندیدایی متمایل باشند نباید آن را اعمال کنند؛ چراکه بیتوجهی به این امر برخاف قانون و شــرع است. رئيس مجلس شورای اسامی عنوان کرد: از شاخصههای دیگر ناظران صداقت و صحت عمل و آراســتگی رفتــار و عمل به قانون است. مردم باید در روند انتخابات اعتمادشان به اعمال ناظران جلب شود. او خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از امور و بگومگوهای سياسی در کشور به اعتماد عمومی لطمه وارد کرد و مردم را دلآزرده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.