رأي قالیباف كجا ميرود

Shargh - - سیاست -

ایــن مدعا را با محك یك نمونــه ميتوان آزمود؛ «حسين مقصودلو » خواننده خبرسازي است که بخش قابلتوجهي از نوجوانان به او عاقهمند هستند. او این هواداران را به رأيدادن بــه آقاي قاليباف فراخوانده بود. روز دوشنبه نيز - پس از اعام انصراف قاليبافبا ادبيات خاص خود از آنان خواســت که رأيشان را به ســود آقاي رئيســي به صندوق بریزند. با این همه آیا اصولگرایان اميدوارند که خيل پرشمار «تتليتي»ها به یكباره متحول شــده و نامزد مطلــوب خود را در قامت توليت آستان قدس رضوي بيابند؟در مجموع انتظار ميرود ســبد رأي آقاي قاليبــاف – صرفنظر از پر یا خاليبودن - به سرنوشــت ســبد رأي محمود احمدينژاد دچار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.