علی مطهری: برخی کاندیداها شعارهای غیر قابل اجرا گفتند

Shargh - - سیاست -

شرق: علــی مطهری روز گذشته به ایلنا گفته «برخی کاندیداها شــعارهای غیرقابلاجرا گفتند و با سوءاســتفاده از کلمات مقدس و روشهای ارزشی به دنبال رسیدن به اهداف خود بودند».

به گفته او « اگــر بخواهیم عوامل این قضیه را برشــماریم، نخســت باید به سکوت در مقابل قانونشــکنی دولت قبل اشــاره کنیم. در طول هشــت سال دولت قبل متأســفانه به دلیل نگاه غلطی که داشتند، سکوت کردند.

دوم برداشــت غلط آنها بود که به نام حفظ نظــام فکر میکردند هــر کاری باید انجام دهند. سوم نادیدهگرفتن حقوق اساسی مردم است. این عوامل باعث شــد که اصولگرایان نگاهی جدید داشته باشند، در همین راستا اصولگرایان معتدل را تأسیس کردند».

او همچینــن تأکید کرد:«ســالها گفتم فرقی بیــن اصولگرایان معتدل عاقــل و اصلاحطلبان وجود ندارد. مسئله انتخابات مهم است، دخالت در سرنوشــت و پیوند دین و سیاســت مســائلی است که باعث سرعت در پیروزی انقلاب ما شد. امام)ره( فرمودند دخالت دین در سیاســت یک وظیفه شرعی است، مردم با شنیدن این سخنان وارد صحنه شــدند؛ به طوری که رهبران اصلی جریان انقلاب تعجب کردند».

مطهــری افزود: «کســانی کــه میگویند راه اصلاح بســته اســت و کاری نمیشــود کرد در اشــتباه هســتند. به چندســال اخیر نگاه کنیم، میتوانیم پی ببریم که با انتخاب درست میتوان به راه اصلاح بازگشت. مشارکت بالا در انتخابات تأثیر زیادی در آینده اقتصادی، سیاســی و تجاری ما دارد، مشــارکت بــالا در امنیت کشــور نقش بســزایی دارد. با بررسیاي که کردم جناب آقای روحانی را در میان کاندیداها اصلح میدانم؛ آن هم به چنــد دلیل که بیــان میکنم».به گفته او «روحانی برای چهار سال آینده برنامهریزی کرده و صلاح نیست زمام کشور را به دست کسی بدهیم که یک روز هم ســابقه اجرایی ندارد؛ ضمن آنکه در دولــت بعد مخالفان مزاحمــت کمتری ایجاد خواهند کرد، زیرا تمام آنها ســعی داشتند که این دولــت به دور دوم کشــیده نشــود. در حوزه بین الملــل جایگاه خوبی داریم و حیف اســت که این حرکت نیمه راه رها شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.