شورای شهر مطلوب از منظر مهندسی

Shargh - - اقتصاد -

در حقیقت این همان برهمزدن آرامش و آسایش است. شوراهای جدید باید به سرعت در این مورد با این پدیده غیرقانونی و خلاف شرع مقابله کنند و به بهانه درآمدزایی و پایداری و اســتقلال مالی شــهرداریها چوب حــراج به حقوق مــردم و قواعد شهرســازی نزنند. این موضوع ســبب شــده در بسیاری از محلات شــهر، نیازهای اجتماعی و عمومی مردم به تناسب و نیاز توزیع نشــود و بسیاری از محلات، به دلیل فروش کاربریهای ضروری بــه کاربریهای پولزا، فضاهای آموزشی، تفریحی، هنری و... کافی نداشته باشند.

3- از موارد بسیار مهم وضعیت امروزی شهرهای ایران، مســئله ترافیک و آمدوشد مردم است. از اصول اولیه مهندســی ترافیک، ارتباط منطقی معابر است، بهطوریکــه بهعنوان مثال کوچهها کــه در ابتدا باید به شــبکههای کندرو و ســپس به ســرعت متوسط و بعد به ســرعت بالا وصل شوند، مشاهده میشود که در جاهای بســیار زیادی بههیچوجه این موارد رعایت نشده است.

4- شهرسازی در حقیقت تصویری از سبک زندگی است. سبک زندگی یعنی اینکه همه افراد محله حتی افراد کهنسال به همان شــیوه و روش در هر زمان به اماکن و فضاهای عمومی محلشــان بدون مزاحمت و اســترس دسترسی داشته باشــند. مشاهده میشود در بســیاری از شهرها ســبک زندگی مردم محلات و ســهولت دسترســی آنان به اماکن محله با پرداخت هزینههــای نامتعارف دچار تغییر شــده و در حقیقت سبک زندگی بههم خورده است.

5- مسئله رنجآور و تأســفبار امروز تعداد زیادی از شــهرهای ایران پدیده حاشیهنشــینی اســت. این موضوع از دو منظر درخورتأمل است؛ یکی اینکه همه کســانی را که بدون اجازه قانون و مدیریت شهری به حاشیهنشــینی روی آوردهاند با استفاده از قوه قهریه مجازات و از حواشــی شهرها اخراج کرد و دیگر اینکه هرچند آنهــا کار ناصــواب و خلافی انجــام دادهاند اما ریشــه رجوع آنها به حاشــیه شــهرها را بررسی و دســتکم و اضطــرارا حقوق اجتماعی و معیشــتی آنها را ادا و در کنار آن برای جابهجایی یا ســاماندهی اصولی آنها اقدام کرد. آنچه مسلم است آنها بهخاطر معیشت و شغل به حاشیه شهرها پناه آوردهاند. قطع نظر از ناهنجاریهایی که این پدیده در شهرها به وجود آورده، باید فعلا به آنها روانبخشی شهری داد و برای فرزندان آنها راه نجاتی پیدا کرد.

6- از جملــه معضــلات دیگــر شــهرهای ایران بیقوارگی شهرهاســت. از اهم ایــن بیقوارگیها نیز نماهای ســاختمانها و بناهای شــهر اســت. گذشته از کهنگی و فرســودگی بخش بســیار مهمــی از این بناها، عدم تقارن و تناســب در ایــن نماها بیش از هر چیز آزاردهنده اســت. نماهایی که هیچ احســاس و پیامی را به شــهروندان و رهگــذران منتقل نمیکنند و اصولا هویت مشــخصی ندارند. باید در دوره جدید با برنامهریزی و نظارت بر شــهرداریها، برای هر شهر طرح مدونی تهیه کرد و در قالب طرحهای بالادستی نما و منظر شهری یا اصلاح و ویرایش آنها، طرحهای متناسب با هویت ایرانی، اسلامی و سازگاری با طبیعت و اقلیم ایران و متناسب با اوضاع اقتصادی هر شهر و هر محله تهیه و به اجرا بگذارند.

7- از دیگر مســائل امروز در شهرهای ایران نحوه فعالیت مشــاغل کارگاهی و خدماتی در شهرهاست. در ســالیان گذشــته هرچند در شــهرهای بزرگ ایران طرحهای متعددی با عنوان طرح ساماندهی مشاغل و... تهیه و گاهي تا حدودی نیز اجرا شــد؛ اما بهدلیل نبود اراده لازم در مدیریت شــهر و تطابقنداشــتن با اوضاع اقتصادی و اجتماعــی مردم نتیجهای حاصل نشد. آنچه برای همه مهم است چرخه اقتصاد شهری همراه با آسایش، آرامش و ایمنی شهروندان است. به نظر من هر شــغلی که در چارچوب این اهداف باشد، در هر جای شــهر جای گیرد، اشــکالی ندارد و اصولا جانمایی صحیح برخی از مشــاغل که افراد محله با سنت آن شغل خو گرفتهاند و شغل اجداد آن محله، فامیــل خانوادگــی و حتی نام آن محلــه را به وجود آوردهاند باید مورد توجه باشــد و منظور از ساماندهی نیز لزوما خروج مشاغل و کسبوکارهای اقتصادی از کالبد شهرها نیست.

8- از موارد دیگر مورد توجه، ایمنی شــهروندان و شهرنشینان شهرهاست. در اینجا نیز متأسفانه به دلایل خاص در مدل اداره شهرداریها عملا کنترل و برنامه خاصی بر نحوه بهرهبرداری ساختمانها ندارند. نباید اجازه داد بهراحتی کاربری و اشکوب واحدها و بناهای شهری بهدلیل ســهلانگاری شهرداریها یا مالکان و بهرهبرداران آن نادیده گرفته شود. انتظار از شوراهای جدید این است که در دوره جدید برای همه شهرهای ایران طرحهای ایمنی تهیه کنند و به همین منظور در قالب شرکتهای کنترل و بازرسی همه بناهای شهری را مــورد ارزیابی ایمنی قرار دهنــد و از ادامه فعالیت آندسته از ساختمانهایی که تغییر کاربری غیرقانونی داده یــا در بهرهبــرداری، ایمنی را رعایــت نمیکنند جلوگیری کنند.

9- مســئله مهم دیگری که در عصر حاضر و برای نســلهای بعد ما اهمیت دارد، حفظ محیط زیست و توســعه فضای سبز اســت. فرهنگ زیستمحیطی و گسترش فضای ســبز با عنوان اصول توسعه پایدار در بین مردم گســترش یابد و شهرداریها کاشت درخت را تا فرســنگها به حاشــیه شــهرها و در کانونهای گردوغبار و تشــکیل سیلاب و... گسترش دهند. این کار علاوه بر کنترل آلودگیهای غیرمترقبه باعث استفاده مردم از فضاهای تفریحي و طبیعی آن نیز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.