عبور از بزنگاه تاريخی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

در زمان حاضر جامعه ایران در یک نقطه عطف تاریخــی قــرار دارد که هرگونــه کمتوجهــی به درک خطیربــودن موقعیــت کنونی نــه فقط آینــده نزدیک، بلکه سرنوشــت نسلهای آتی را دســتخوش تغییرات نگرانکننــدهای خواهــد کــرد. تجربه انتخابات ســال 92 نشــان میدهد که بخــش بزرگی از ملــت ایران از سیاســتهای عوامگرایانه و هزینههای ســنگینی که در همه ابعاد بر ملت ایران تحمیل کرده است، آگاه هستند و امید اســت تا با بهرهگیری از خرد جمعی راه اجتناب از مسیر آزمونشــده را برگزینند. حل بحران هستهای و اجرای برجــام، ایجاد فضای آرامش در جامعه، پیگیری ثبات در بازارها و کنترل تورم و امنیت بیشتر در حوزههای اجتماعی و سیاســی همه از دســتاوردهای راه جدیدی هســتند که ملت ایران برای یک توســعه پایدار نیازمند است؛ اگرچه هنوز راه بسیاری تا تحقق همه خواستههای ملت باقی اســت؛ ولی انتخاب یک مسیر مناسب گویای آن است که اگر ملت و سیاســتگذاران همه دست در دست هم و با استفاده از خرد جمعی راهحل مشکلات را در پیش گیرند، رسیدن به دوران بهروزی و شکوفایی دور از دسترس نخواهد بود. امضاکنندگان این بیانیه امید آن دارند که ملت ایران با درس عبرت از اتلاف منابع گسترده در دوران حاکمیــت عوامگرایی و همچنین با بهرهگیری از تجربه سیاستهای مخرب مشابه در سایر کشورها، با رأی به روحانی در انتخابات پیشرو، راه به سوی آرامش داخلی، بهبود شــرایط بینالمللی، توســعه و پیشرفت اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی را هموار و همچنین زمینهســازی در تلاش گســترده و همگانی در فقرزدایی از مناطق و اقشار جامعه را تسهیل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.