معاملهای با مافیا نداریم

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

برخی رســانهها در ادامه ســناریوی تخریب دولت، ســعی کردند بانک زنجانی دوم را بسازند و آن را محصول دولت یازدهم بنامند. آنها در ادامه این ســناریو از پدیدآمدن بدهی نفتی 20 میلیارددلاری اشــخاص گمنام در دولت یازدهم خبر دادند که وزارت نفت در اطلاعیهای این ادعا را کذب و بیپایهواساس خواند.

در این جوابیه آمده اســت: «انتشــار این قبیل اخبــار در آســتانه انتخابــات، آنهــم از ســوی رســانههایی خاص که اتفاقا از بودجه بیتالمال ارتــزاق میکننــد و از هیچ اقــدام و رفتاری برای ضربــهزدن به دولــت فروگذار نمیکننــد، تنها با هدف راهانداختن جنــگ روانی صورت میگیرد و هیچ پایه و اساسی ندارد».

«همــه معامــلات نفتــی در دولــت یازدهم شــفاف و قانونمند بوده و برخلاف دولت گذشته هیچ معاملــه و خریدوفــروش پنهانی بــا افراد گمنــام، مجهولالهویه و باندهای مافیایی صورت نگرفته اســت و همه وجوه حاصــل از معاملات نفتی در دولت یازدهم تاکنون یا به حســابهای قانونی کشور واریز شده یا در مرحله انتقال به این حسابهاست».

وزارت نفت در این جوابیه تأکید کرده اســت: «برخلاف آنچه این رسانههای وابسته به نهادهای خاص سعی در القای آن دارند، یکی از اقدامهای اساســی وزارت نفت دولت یازدهم در چارچوب برنامــه «آواربــرداری» از ویرانههــای بهجامانده از دوران مدیریــت رفقای همین رســانهها، ایجاد انضباط مالی و شفافســازی انعقــاد قراردادها و معامــلات اســت که به طــرز شــگفتانگیز و بیسابقهای در وزارت نفت از بین رفته بود».

«آنچــه در ایــن میان بایــد مورد توجــه قرار بگیــرد، تلاش برخی افراد و رســانههایی اســت که در همه ســالهای گذشته ســعی در تطهیر و کوچکنمایــی کلاهبرداری بــزرگ بابک زنجانی داشتهاند و همواره سعی کردهاند با انتشار اخبار و گزارشهای نادرست به جامعه آدرس غلط داده و به کمک بابک زنجانی بیایند».

وزارت نفت در این جوابیه تأکید کرده اســت: «ایــن قبیل تحرکات بهخوبی نشــان میدهد چه کســانی یار و همراه بابک زنجانی در چپاول پول ملت بودهاند و آدرس مافیای نفتی را کجاها باید جســتوجو کرد». همچنیــن وزارت نفت، یادآور شده است: «در صورتی که همه معاملات و اسناد مالی وزارت نفــت در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داشته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.