قول مقام ارشد چین برای رفع موانع بانکی 2 کشور

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

رئیس کمیســیون نظارت بــر مقررات بانکهای چین روز گذشــته در دیــدار با وزیر امور اقتصــادی و دارایی کشــورمان قول مســاعد داد موانع بانکی موجود میان دو کشور مرتفع شود.

«گیــو شــو جینگ» اعــلام کــرد: وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و نهادهای ذیربط دولتی چین جلساتی را با بانکهای کشور برگزار کردهاند تا در راســتای نزدیکترشــدن به مقررات اجرائی بانکهای دو کشــور حرکت کنند و همکاریهای دوجانبه بیشتر و گستردهتر شود.

رئیس کمیســیون نظارت بر مقررات بانکهای چیــن همچنین با اشــاره به دوربــودن بانکهای ایرانــی از صحنــه بینالمللــی بهدلیل شــرایط تحریمها، قول مساعد داد که همهگونه همکاری در راستای نزدیکترشدن به مقررات بین دو بانکی انجام شود.

علــی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی کشــورمان نیز در این دیدار به برخی مشــکلات که گاهی بین سیستم بانکی دو کشور که ناشی از آگاهینداشتن طرفین از مقررات داخلی کشورهاست، اشاره کرد و مقرر شــد ضوابط بانکی موجود میان دو کشور تسریع شود.

طرفیــن درعینحال علاوه بر بررســی ســطح روابط بانکی و تأکید بر حلشدن موانع پیشِروی بانکــی؛ گســترش همکاریهــا در این حــوزه را خواستار شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.