هیئتی برای گرفتن هواپیماهای ATR عازم فرانسه شد

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

قائممقام وزیر راهوشهرسازی از برگزاری مناقصــه انتخاب فاینانســر بــرای تأمیــن مالی هواپیماهای جدید تا یک ماه دیگر خبر داد.

اصغر فخریهکاشــان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مناقصه انتخاب فاینانســرهای جدید چه زمانی برگزار میشود؟ گفت: در حال آمادهسازی اسناد هســتیم و حداکثر تا یک ماه آینده مناقصه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به هجوم شــرکتهای مالی برای تأمین مالی قــرارداد ایرانایر و بویینگ و ایرانایــر و ایرباس، اقدام به برگــزاری مناقصه بین این شــرکتها کردیم. فخریهکاشــان با اشاره بــه ورود اولین هواپیمای ATR به کشــور، اظهار کــرد: هیئتی از گروه هما بــرای تحویلگرفتن این هواپیماها، روز گذشته عازم فرانسه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.