تراز تجاری مثبت نتيجه ديپلماسی سازنده دولت يازدهم

Shargh - - اقتصاد - سیدکمال سیدعلی

بعد از سالهای سختی که اقتصاد ایران عملا به واردکنندهای تمامعیار تبدیل شده بود و بخش اعظم این واردات هم بیکیفیتهــای چینی بود، حالا آمار نشــان داده نهتنها از این ورطه خارج شدهایم، بلکه تراز تجاری ایران در دولت یازدهم مثبت شده است. درواقع دولت تلاش کرد با گســترش حمایت از تجار، راه را بــرای صادرات باز کنــد. از جمله این اقدامات حمایتــی میتوان به اجرای اقتصاد مقاومتی اشــاره کرد. آمار رســمی نشان میدهد که در دولت قبل در مقابل 41 میلیارددلاری که صادر میکردیم، راه برای واردات 64 میلیارددلاری باز شــد، ولی دولت یازدهم در چهارســال گذشــته توانســت این رونــد را تغییر دهد؛ یعنی بــا کنترل و مدیریت، ایران را از واردکننده کالاهــای عمدتــا مصرفی بــه واردکننــده کالاهای ســرمایهای و اولیه و دارو تبدیل کرد که میتواند به رونق تولید و افزایش صــادرات بینجامد. یکی دیگر از دلایل رشــد صادرات، دیپلماسی خارجی مثبت و ســازنده دولت یازدهم در توافق برجام اســت که با اجرای ایــن توافق، هیئتهای تجاری از کشــورهای مختلــف در ایران حضــور یافتــه و تفاهمنامههای متعددی در دستگاههای متولی امر صادرات از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران به امضا رســیدند. با اجرای این مدیریت نوین، دولت موفق شد 20 میلیارد دلار را کــه عمدتــا شــامل کالاهای مصرفی اســت کاهــش دهد. نتیجه اینکه با توجــه به این توفیقات، تراز تجاری ایران بعد از سالها حرکت در مدار منفی، دوباره مثبت شــد. امروز هم اقتصاد ایران قادر است با ارز حاصــل از صادرات، هزینه وارداتش را بپردازد. نکتــه دیگــر اینکه دولــت یازدهم توانســت آرزوی همیشگی اقتصاد کشــور؛ یعنی کاهش وابستگی به درآمدهــای نفتــی را تا حدودی محقــق کند؛ یعنی توانست با ارزآوری تجارت غیرنفتی خود هزینههای واردات را بپردازد. واقعیت این اســت که در سنوات گذشته توجه دولتها به صادرات غیرنفتی بهشدت کاهــش یافت. دلیل این بیتوجهــی، افزایش قیمت جهانی نفت بود؛ افزایشــی که ارزش هر بشکه نفت را ســهرقمی کرد و به بیش از صد دلار هم رساند، در نتیجه این افزایــش میل به صادرات نفتی و ارزآوری آســان افزایش یافت؛ روندی که ثمــری جز کاهش صادرات غیرنفتی نداشت؛ یعنی در سالهای گذشته میزان صادرات ما بســیار جزئی بــود و به زحمت به سه میلیارد دلار میرسید، ولی امروز توانستهایم این میزان را به 42 میلیارد دلار برســانیم. بنابراین تمرکز دولت در چهارســال گذشــته بر مدیریــت واردات و افزایش صادرات بود و در نهایت هم موفق شد. البته با وجود تحولاتی که گفته شــد، همچنان بسیاری از تجار و فعالان اقتصــادی در چارچوب فعالیت خود نتوانســتهاند به تجارتی روان و سهل دست یابند، اما اگر همچنان روند توســعه صادرات ادامه یابد، قطعا قادر خواهیم شد اتکا به نفت را باز هم کاهش دهیم و به حداقل برســانیم، ضمن اینکه زیر ســایه همین شــرایط و افزایش ارزش صادرات، بازار ارز کشور هم عمق بیشتری به دست خواهد آورد.دراینمیان نباید فراموش کرد که ارزش صادرات ایران میتوانست به رقمها و رکوردهای بهتری هم دست یابد؛ در صورتی که بــازار ارز به قیمتهای واقعی دســت مییافت، اما با توجه بــه برنامه ضدتورمی دولت امکان چنین شرایطی وجود نداشت در حقیقت قیمت در بازار به اندازه نرخ تورم افزایش نیافت. این در حالی است که در صورت وقوع چنین افزایشی، ارزش صادرات ایران تا 50 میلیارد دلار هم قابل افزایش است؛ یعنی حتی اگــر قیمتها در بــازار ارز به اندازه نرخ تورم شــش تــا هفت درصد افزایش مییافت، منافع بیشــتری از محل صادرات عاید کشــور میشــد. بااینهمه چون مهار تورم در اولویت اقتصادی کشــور قرار داشــت، بازار ارز به ثبات قیمتی رسید.

*مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.