تهران و اصفهان با آلودگی بالا به باجافزار

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

ســازمان فنــاوری اطلاعــات، مرکزهــای آلودهشده به باجافزار جدید در کشورمان را اپراتورهای ارتباطــی، بخش ســلامت، پزشــکی و دانشــگاهی اعــلام کــرد و افزود: اســتانهای تهــران و اصفهان نیــز بالاترین میــزان آلودگی را دارنــد. روابطعمومی ســازمان فناوری اطلاعات ایران، اعلام کرد: براساس جدیدترین آمار ارائهشــده از سوی مرکز ماهر، تاکنون بیــش از دوهزار قربانــی به باجافــزار wannacrypt آلوده شــدهاند که از این تعداد حدود یکهزار و 500 قربانی از ســوی مرکز ماهر و مابقی از طریق گزارش ســازمانها و نهادهای مختلف شناسایی شده است. تاکنون و از ســوی مرکز ماهر، به بیــش از 50 اپراتور و سازمان که بیشــترین آلودگی را داشتهاند، علاوه بر اعلان از طریق نامههای رســمی، بــه صورت تلفنی مشــاورههای لازم برای پیشگیری و مقابله با باجافزار wannacrypt ارائه شــده اســت. این ویروس جدید با نام واناکرای WannaCryy() با حمله به سیستمهای رایانهای، فایلهای قربانــی را رمزگذاری کرده و برای رمزگشایی آنها درخواست ۳00 دلار باج میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.