نامه گلايهآميز بورسیها به نامزدهای رياستجمهوری

Shargh - - اقتصاد -

کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامهای به نامزدهای ریاستجمهوری ایران از نادیدهگرفتن بازار ســرمایه در برنامههای نامزدها گلایه کرد. در بخشــی از این نامه که به امضای ســعید اسلامی بیدگلی، دبیــرکل کانون نهادهای ســرمایهگذاری ایران رسیده است، آمده:بســیاری از اقتصاددانان، بر اهمیت بازار ســرمایه در رشد اقتصادی کشورها تأکید فراوان دارند. اقتصاد ایران سالهاســت که از وابستگی به بانکها رنج میبرد و برخی از مشکلات مزمــن اقتصاد ایران به این موضــوع بازمیگردد... میدانید که اقتصاد ایران نیاز به شــفافیت دارد و بازار سرمایه، بهترین بستر برای ایجاد این شفافیت است؛ بنابراین راهی بهجز توسعه بازار سرمایه برای بهبود و ارتقای اقتصــاد ایران وجود ندارد. بنابراین نیاز است که نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برنامههای عملی، مدون و دقیق خود را درباره بازار سرمایه اعلام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.