شروع دوباره سيتروئن در ايران پس از 39 سال

Shargh - - اقتصاد -

با حضور مدیران ارشــد ســایپا و سیتروئن و انجام مذاکرات نهایی، تابلو ســر در شــرکت سایپاکاشان به سایپاســیتروئن تبدیل شــد و شــرکت سایپاسیتروئن فعالیتش را پس از ۳9 ســال به صورت رســمی در ایران آغاز کرد. ژان کریستف کمارد، قائممقام منطقه خاورمیانه و آفریقا و عضو هیئتمدیره PSA و جمعی از مدیران ارشــد ســیتروئن، ضمن حضور در شرکت ســایپا، با مهدی جمالی، مدیرعامل و مدیران ارشــد گروه خودروسازی سایپا نشستی برگزار و درخصوص ادامه همکاریها مذاکره کردند. براساس این گزارش با حضور مدیران ارشد دو شرکت علاوه بر این تمامی قراردادهای مورد نیاز جوینتونچر به امضای دو طرف رســید و اعضای هیئتمدیره شــرکت سایپاسیتروئن مشخص شدند. گفتنی است قرارداد جوینتونچر بین دو شرکت سایپا و سیتروئن در پسابرجام منعقد شد و روند همکاری از آن زمان آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.