«نه» اصفهان به روحانی

Shargh - - سیاست -

... عكسهای ارســالی از برخی منابع خبری محدود هم نشــان داد بهرغــم برنامهريزی ســتاد روحانی، يعنی كوچکكــردن محل ســخنرانی برای متراكم نشــاندادن جمعيت، باز هم اســتقبال از روحانی در انــدازه متداول خود نبوده اســت. برنامهريزان ســتاد روحانی تنها بخش ميانی ميدان نقش جهــان را برای حضور جمعيت آماده كرده بودند اما با اين حال حتی همين بخش ميانی ميدان امام)ره( نيز پر نشد. براساس تصاوير منتشرشده در برخی منابع خبری، شــايد در مجموع حــدود 40 درصد بخش ميانی ميدان امام)ره( پر شد و مابقی فضای ميدان خالی از جمعيــت بود و براســاس برنامهريزی ســتادها، همين مقدار جمعيــت تلاش كردند بــا پراكندهشــدن در تمام محيط ميانی ميدان، فضــای ملموس خالی را پر كنند كه البته اين از چشم اهالی خبر پنهان نماند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.