9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سیاست -

احمدینژاد: پس از 60 ســال جنايت، اسرائيل به آخر خط رسيده است وزير ارشاد: بايد از فرهنگ شروع كنيم وزير دفاع: رمز امنيت پايدار در گرو بوميســازي امنيت منطقه است

وزير خارجه هند: آژانس تنها مرجع رسيدگي به پرونده هستهاي ايران است

ســعيدلو، معاون اجرائي رئيسجمهور خبر داد: نهاييشدن لايحه برداشــت دو هزار ميليارد توماني براي كاهش اثرات خشكسالي

ســيداحمد خاتمي: جامعه مدرسين نظر خاصي درباره رياست مجلس ندارد

وزير نفت: هيچگونه كاهش توليد نفت نداريم

احمدينژاد: وضع معيشــت مــردم بهتر از قبل شده است

بيانيه مشــترك توكلي و نــادران درباره تصميم دولــت؛ دســتور واردات دو ميليــارد دلار بنزيــن غيرقانوني است

صندوق بينالمللي پول: بانكهاي ايراني با زيان مواجه هستند نوذري، وزير نفت: شل و رپسول ماندني هستند رئيسجمهــور آمريــكا: ايــران بزرگترين تهديد درازمدت براي صلح خاورميانه اســت در قبال ايران همه گزينهها روي ميز است

هند تعامل عميقتــر بينالمللي با ايران را براي كمــك به رفع تنــش در غرب آســيا و افغانســتان خواستار شد

محمدعلي ســبحاني، سفير سابق ايران در لبنان: ضعف ديپلماسي دولت علت طرح اتهامات است

احمدينــژاد خبــر داد: نظــارت مســتقيم رئيسجمهور بر بخش مسكن

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: مهمترين مأموريت نظام اسلامي، فرهنگي است

سعيدلو خبر داد: لايحه كاهش اثرات خشكسالي نهايي شد

امينيان، دبير كميته اســترداد امــوال فرهنگيتاريخي ايران: مؤسســه شــيكاگو همچنــان درباره پرونده الواح ايراني طفره ميرود

وزير خارجــه هند: ايران يك بازيگر برجســته در امور منطقهاي و جهاني است

تأكيد شــخصيتهاي سياســي و مذهبي جهان: جشــن رژيم اشغالگر براي تثبيت موقعيت نامشروع خود است

احمدينژاد: سرجمع وضعيت معيشت مردم از قبل بهتر شده است

توســط دبيرخانه شوراي اطلاعرساني اعلام شد: پاســخ دولت به معترضــان انحلال هيئــت امناي ذخيره ارزي

شــهردار تهران: بتپرست قرن بيستويكمي در عرصه مديريت هستيم

عماد افروغ، عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلــس: حفظ رياســت مجلــس به هــر قيمت، پسنديده نيست

شكوريراد، عضو جبهه مشاركت: كرسي رياست مجلــس براي نامزدهاي رياســتجمهوري اهميت ويژه دارد

مرتضي تمدن، عضو كميســيون برنامه و بودجه: ارائــه آمار درســت، مانــع بهرهبرداري سياســي از فعاليتهاي اقتصادي ميشود

علي كردان، قائممقام وزير نفت: پروژه خط لوله صلح هنوز به قرارداد نرسيده است

ســخنگوي قوه قضائيه با اشاره به ابطال مصوبه افزايش حقوق پلكاني: قانون بايد سرلوحه كار همه بهويژه مجريان باشد

احمدینژاد: شــخصا براي حل مشــكل مسكن وارد ميشوم

گودرزونــد، قائممقــام معــاون فنــي عمــران شهرداري تهران اعلام كرد: هزينه 20ميلياردتوماني شهرداري براي ساخت ادامه بزرگراه يادگار امام

وزير كار: نماينده واقعي كارفرمايان با رأي اكثريت انتخاب ميشود

وزير نفت: توليد نفت ايران كاهش نمييابد

احمدینژاد: از نظر ملتهای منطقه هيچ چيزی به نام رژيم صهيونيستی به رسميت شناخته نخواهد شد

هاشمیشــاهرودی، رئيس قوه قضائيه: استقلال كامل قــوه قضائيه تضمينی بــرای اجرای عدالت و قانون است

رئيــس مجلس: امنيــت پايدار بــا تأمين عدالت برقرار میشود

داوودی معــاوناول رئيسجمهــور در ديدار با وزير حملونقــل بلغارســتان اعلام كــرد: افزايش همكاریها و مناسبات بين دو كشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.