مردی كه ج بساحايقدهاناگیزر ین؛و شناخت

Shargh - - سياست -

شــرق، فرزانه آئینی :

از همــان مناظــره اول که آمد و قاطعانه به ادعاهای محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی پاسخ داد، محبوب شد؛ آنقدر که همه از او بهعنوان برنده مناظره یاد میکردند. حالا اما با محبوبیت مردمی که به دست آورده، میخواهد به سود حسن روحانی با صحنه رقابتهای انتخاباتی خداحافظی کند. خداحافظیاي که قطعا محبوبیتش را دوچندان خواهد کرد.

بهانه: پایان مأموریت

مأموریتش برای معرفیکردن دســتاوردهای دولت یازدهم را به نحو احسن انجام داده و حالا زمانش رسیده همانطور که وعده داده بود، به نفع حســن روحانی از عرصــه رقابتهای انتخاباتی کنارهگیــری کند. از همان روزی هم کــه برای حضور در رقابتهــای دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری ثبتنام کرد، قــرار بر همین بود که بیایــد و دوشــادوش روحانی از مســیری که دولت یازدهم طی کرده، بگوید. همراه روحانی باشــد تا نقدها و تخریبهــای رقبایش بیجواب نمانــد. آمد تا اهرمی باشــد برای مجابکردن مردم به پذیرش دشواريهای بیســابقهای که سد راه دولت روحانی بودهاند. حالا که دیگر نفس تبلیغات انتخاباتی به شــماره افتاده و وقت کنارهگیری و پایان مأموریتش یعنی انصراف به نفع حسن روحانی فرا رسیده است.

شناسنامه: صادره از سیرجان

اسم کاملش اســحاق جهانگیریکوهشاهی است و فرزند حســن. او بیستم دی ماه ســال 36 در کوهشاه در شمال شــرق هرمزگان و از توابع ســیرجان به دنیا آمد. 19ســاله بود که در رشته فیزیک دانشگاه کرمان پذیرفته شــد و بعد هم برای ادامه تحصیل در کارشناسي ارشد مهندسی صنایع به دانشگاه صنعتی شریف آمد و دکترای مدیریت صنعتیاش را از دانشــگاه آزاد اسلامی گرفت. سال 58 وقتی 22ساله بود ازدواج کرد، همسرش منیژه جهانگیری است؛ که دختر عمویش هم است، کارشناس ارشد پرستاری. از زندگی خانوادگی آنها خبری در دست نیست؛ جز اینکه چهار فرزند دارد. حسین، حسام،فائزه و هدی. یک نوه دارد به نام پارسا چند عکسی از همراهی او و همسرش در فضای مجازی دست به دست شدهاند و خبرهــای جســتهوگریختهای که از حضــور برادرش مهدی که در اتاق بازرگانی و بانک گردشــگری صاحب صندلی است، به گوش میرســد. سال 59 برایش سال تلخی بود، او دو برادرش را در جبهههای جنگ با عراق از دست داده است.

کارنامه: مدیر مقبول

21ساله بود که انقلاب شــد، چند ماه بعد از پیروزی انقلاب هم در جهاد ســازندگی بم سمت گرفت، اولین سمت او برایش خوشیمن بود. او چند ماه بعد بهعنوان مســئول جهاد سازندگی به جیرفت رفت و تا سال 61 در این سمت بود تا اینکه عضو شورای مرکزی استان کرمان شد. سال 63 پایان حضور او در سازمان جهاد کشاورزی بود. او بــا شــرکت در دومیــن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی راهی پارلمان شد.

او دو دوره- ادوار دوم و ســوم - نماینــده جیرفــت در مجلــس بــود. شــاخصترین مواضعــش به پنجم آبان ســال64 برمیگردد که در نطقــی صریح از کابینه نخســتوزیر امــام دفاع کــرد. او در حمایــت از کابینه پیشنهادی نخستوزیر آنچنان تمامقد ایستاد که تا امروز همچنان بهعنوان مدافع آن کابینه شناخته میشود.

او نماینــده جیرفت بود و شــعار توســعه و اعتدال کلیدواژه همه نقدها و مواضعش بود تا اینکه ســال 71 زمانی که غلامحســین کرباسچی برای شهرداری تهران در دولت هاشمیرفسنجانی به پایتخت فراخوانده شد، دولت سازندگی حکم اســتانداری اصفهان را به نامش زد، او به اصفهان رفت و به جای کرباســچی بر کرســی استانداری نشست و اولین گامهای مدیریت اجرائی را با شعاری که سودایش را داشت، برداشت.

ســه ســال بعد هم - بهار ســال 74- با چهرههای نزدیک به دولت ســازندگی همگام شــد و همراه با 16 نفر از اعضای کابینه هاشــمی از جمله حسین مرعشی، علی هاشمی، فائزه هاشمی، محسن نوربخش، عطاالله مهاجرانی، مصطفی هاشــمیطبا و... حــزب کارگزاران ســازندگی را تأسیس کردند. حزبی که انشعابی از جناح راست آن روزها بود و البته دولتساختهاش میخواندند.

او بیش از پنج سال استاندار اصفهان بود. دوم خرداد که فرا رســید و دولت اصلاحات مستقر شد، جهانگیری بهعنوان وزیر معادن و فلزات به مجلس معرفی شــد و رأی اعتمــاد درخورتوجهی هم گرفــت. او بعد از ادغام وزارت صنایــع و وزارت معادن و فلــزات، بهعنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب شد.

نفسهــاي دولت هشــتم که به شــماره افتــاد، او رفتوآمدهایش به ستادهای انتخابی کارگزارانیها برای حمایت از کاندیداتوری آیتالله هاشمیرفسنجانی بیشتر شد.

او که یار نزدیک هاشــمی بود، همگام کارگزارانیها در انتخابــات 84 حاضــر شــد. محمــود احمدینژاد امــا کارگزارانیها را شکســت داد و دو دوره بر مســند ریاستجمهوری نشست.

خــودش میگویــد در تمام آن هشــت ســال نه با سیاســت قهر کرد و نه خانهنشین شد، نشست و اصولی و علمی برای توسعه ایران برنامه نوشت. او آن روزها به عضویت هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و سپس رئیس هیئت امنــاي بنیاد صنعت و توســعه NGO() درآمد و تا سال 92 هم در این سمت ماند. همزمان با این سمت او از سال 84 یعنی پس از پایان دوران وزارتش به عضویت بنیاد باران که آن روزها تازه از ســوی جمعی از وزرا و اســتانداران دولت اصلاحات پا گرفته بود، درآمد. تقویت زمینههای رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بالابردن سطح دانش و فناوری جامعه از جمله شعارها و هدفهای مشترک تشــکیل این بنیاد بود. بهاینترتیب جهانگیری که در دولــت کارگزارانیها محبوب بود، در دولت اصلاحات هم صاحب جایگاه شد.

او در انتخابــات دهمین دوره ریاســتجمهوری نیز همــراه با دیگــر چهرههــای کارگزارانی بــه حمایت از نخســتوزیر امام برخاســت و عضو فعال ستادها بود. پس از این انتخابات و حواشــی آن و حوادث ســال 88 جهانگیری جزء معدود چهرههای کارگزارانی بود که نه بازداشت شد و نه حبس.

باوجود جدایی آن روزهــای اصلاحطلبان از بزرگان جناح راست، اسحاق جهانگیری حلقه وصل این جریان با آنان ماند و در رکاب آیتالله هاشمیرفســنجانی برای جدانشدن این نقطه وصل تلاش کرد.

نکتــه ویژه رزومــه کاری و سیاســی جهانگیری این اســت که او جزء معدود سیاســتمداران اصلاحطلبی اســت که همواره نظر و نگاه مثبت مقام معظم رهبری را همراه خود دارد و بهواسطه همین نگاه مثبت هم به خوبی توانســته در این میدان نقشآفرینی کند. آنچنان کــه در بحبوحه جدلهای سیاســی آن روزها وقتی پدر جهانگیری در تیرماه ســال 89 درگذشــت، مقام معظم رهبری برای او پیام تسلیتی صادر کردند.

در همان سال هم بود که او در حکمی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب شــد؛ حکمی که جهانگیری با استناد به آن بر پاکبودن کارنامه اقتصادی و سیاسیاش صحه میگذارد و میگوید کوچکترین تخلف اقتصادیاي ندارد.

شــاید بهواســطه نزدیکی او بــه رهبری بــود که با فرارســیدن یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، اصلاحطلبان بر ســر او برای رفتن به میــدان انتخابات اتفاقنظــر داشــتند و در محافــل غیررســمی بــرای کاندیداتوری او رایزنی میکردند.

رایزنیهــا بــرای کاندیداتــوری او و ورود به عرصه رقابتهــا هــرروز جدیتر میشــد تــا اینکــه آیتالله هاشمیرفســنجانی عزم کاندیداتوری کرد. با اعلام ورود هاشمیرفسنجانی، جهانگیری بدون تعلل به سمت او شتافت و رئیس ستاد انتخاباتی سردار سازندگی شد.

هرچنــد با ردصلاحیــت هاشمیرفســنجانی در آن انتخابات، باز هم نام اســحاق به میــان آمد، اما تاکتیک انتخاباتــی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بهگونهای دیگر رقم خورد و حســن روحانی مورد توافق دو جریان قرار گرفت.

روحانــی که رئیسجمهور شــد، برگزیدن اســحاق جهانگیــری به معاونتاولی ریاســتجمهوری که هم محبوب کارگزارانیها بود و هم مورد وثوق اصلاحطلبان، خبــری بود که هــم کام اصلاحطلبان را شــیرین کرد و هوادارانشان را راضی.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.