چرا 700 حقوقدان از روحاني حمايت كردند؟

Shargh - - سياست -

داتیکان :

«دوباره میآییم؛ زیرا فرصت اشتباهکردن و تکرار سیاســتهای پرهزینه و بینتیجه را نداریم». به نظر میرســد این مهمترین شــعار بیــش از 700 حقــوقدان در حمایــت از حســن روحانــی بــرای انتخابــات ریاســتجمهوری پیــشرو اســت. بیش از 700 حقــوقدان و وکیــل در آســتانه انتخابــات ریاستجمهوری، با انتشــار بیانیهای حمایت خود را از حسن روحانی، رئیسجمهوری فعلی ایران، اعلام کردند.

دکتر محمد شــریف، حقوقدان و اســتاد حقوق بینالملل و حقوق بشــر دانشــگاه علامه طباطبایی که یکــی از امضاکنندگان بیانیــه حقوقدانان حامی روحانی اســت، مهمترین انگیزه خود برای حمایت از رئیسجمهور فعلی را شــرایط خاص منطقه عنوان کــرد. او دراینبــاره گفــت: «انگیزه اصلــی من برای رأیدادن بــه روحانی، تهدیدی اســت که در منطقه متوجه کشــورمان اســت. به نظر بنده روش و منش آقــای روحانی برای مقابله با این تهدید بســیار کارا و مؤثر اســت. با توجه به شایستگی ایشان در مذاکرات برجام میتوان این مسئله را پذیرفت».

این استاد دانشــگاه در ادامه درباره شرایط خاص منطقه و نقش پررنگ عربستان در این تهدید ابراز کرد: «این تهدید از طریق همگرایی شــاه ســلمان، پادشاه عربستان و نتانیاهو ایجاد شده که دراینبین کشورهای منطقه که وابســتگی زیادی نیز به عربستان دارند، در کنار سیاستهای ایرانهراسی ترامپ، شرایط را برای ایران چه در منطقه و چه در خارج از آن بسیار حساس کرده است؛ بنابراین برای ایجادنشدن تنش در منطقه بهترین گزینه حمایت از روحانی است».

شریف در پایان با اشاره به مباحث داخلی به نقش روحانی دراینباره اشــاره کرد و گفت: «در کنار مسائل منطقهای و بینالمللی، مســائل عینیتری نیز وجود دارد که دوران چهارساله آقای روحانی تجربه خوبی از ایجاد آرامش و ثبات بود. به طور مثال دانشگاههای ما در این دوره، آرامش گذشته خود را دوباره بازیافت و بســیاری از اســتادانی کــه در دولت نهــم و دهم اخراج شــده بودند، در این دوره دوباره توانســتند سر کلاس درس حضور یابنــد؛ بااینحال بنده تحصیلات حقوقی ایشان را در ایجاد این ثبات و آرامش زیاد مؤثر نمیدانم؛ بلکه جناح سیاسی که وی نمایندگی از آن را برعهده دارد، قانونگراتر اســت و احترام بیشــتری برای قانون قائل است».

دکتر محمدرضا پاســبان، وکیل و اســتاد دانشگاه علامــه طباطبایــی، نیــز مهمترین دلیل خــود برای رأیدادن بــه روحانی را شــرایط خــاص موجود در منطقه و جهان دانست. او دراینباره گفت: «مهمترین دلیل شــرایط جاری و منطقهای است؛ بههمیندلیل نیازمند شــخصی هســتیم بهعنوان سخنگوی ملت ایــران که قادر به گفتوگو با جهانیان باشــد و بتواند نماینده مناســبی از طرف ملت ایــران برای جهانیان باشد. من فکر میکنم آقای روحانی دراینمیان بهترین گزینه است».

عضو هیئتمدیــره کانون وکلای مرکــز در ادامه به مســائل داخلی و از همه مهمتر به حوزه اقتصاد اشــاره کرد و دراینبــاره گفت: «نگاه باز به مســائل اقتصادی، اجتماعی و ضرورت آزادی در اقتصاد برای بخش خصوصی و محدودکــردن نهادهای دولتی و شبهدولتی در این حوزه، میتواند منافع ملی را حفظ کند و دراینباره آقای روحانی ســابقه بسیار خوبی از خود به جای گذاشــته اســت. همچنین سابقه سایر نامزدها در مقایســه با آقــای روحانی از نظر مدیریتی مقایســهکردنی نیســت. در کنــار همه این مســائل، حقوقدانبــودن و تحصیــل در خارج از کشــور یک تجربه ارزشمند به حســاب میآید؛ زیرا این دو عامل میتواند در نحوه تعامل با جهانیان مثبت واقع شود».

این اســتاد دانشــگاه در پایان پایبنــدی به قانون را مهمترین مســئله در اجرای کشــور عنــوان کرد و دراینبــاره اظهار کرد: «به نظر مــن لازمه ایجاد نظم و انضباط در همه مســائل کشــور، پایبندی به قانون اســت و طبیعتا یک حقوقدان توانایی برای تفســیر و اجــرای قانون را بهتر از افــراد دیگر میتواند انجام دهــد؛ بنابراین در میان این نامزدهــا آقای روحانی از شرایط بســیار متفاوتی بهرهمند است؛ همانطور که تجربه چهارســاله ریاســتجمهوری وی این مسئله را به وضــوح نشــان داد. برای مثال، برای کشــوری که چند هزار سال پیش منشــور حقوق شهروندی از سوی آن مطرح شــد، طرح دوباره آن در دولت آقای روحانی و تلاش برای اجرای آن بســیار تأملبرانگیز و تحسینبرانگیز است. به نظر بنده شرایط کشور و نظام ایجاب میکند که به آقای روحانی رأی دهیم».

فریــده غیرت، از وکلای باســابقه کانون مرکز، هم دلیل حمایــت از روحانی را عملکــرد دولت یازدهم دانســت. او دراینبــاره گفت: «به نظــر من عملکرد دولت رو به اتمام آقای روحانی مناسب و درست بوده است. عمل به تعهدها و وعدههای انتخاباتی نشان از صداقت آقای روحانی و تیم تحت سرپرســتی ایشان دارد. وقتی عملکرد گذشته او را بررسی میکنیم، هیچ نقطه منفی در عملکرد ایشان در این چهار سال دیده نمیشود».

این فعال حوزه زنان در ادامه به شرایط کشور پیش از دولت یازدهم اشــاره کرد و گفت: «درباره بررســی کارنامــه آقای روحانی نباید شــرایط کشــور را نادیده گرفت. ایشــان وارث مملکتی بود که شــرایط بسیار آشفتهای داشت و من بر این باورم که ترمیم خرابیها بسیار سختتر از ساختن جدید است و بسیاری از وقت ایشان صرف ترمیم خرابیها شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.