برای مصالح نظام سکوت اختیار كردهام

Shargh - - سياست -

میــزان:

آیــتالله آملیلاریجانــی، رئیس قوه قضائیه در جلســه مســئولان عالی قضائي گفت: «افرادی حســب تشخیص شــورای محترم نگهبان واجد شــرایط نامــزدی ریاســتجمهوری معرفی شــدند که باید از میان آنان فرد اصلح را تشخیص داد».او افــزود: «متأســفانه برخــی از نامزدهــا به گونــهای عمل کردند کــه گویی اپوزیســیون نظام هســتند و در جهت ســیاهنمایی و زیرســؤالبردن نهادهای قانونــی نظام گام برداشــتند که مطمئنا چنین اقدامی برخلاف مصالح ملی است».آیتالله آملیلاریجانــی، اخلاق را یکــی از معیارهای مهم دانست و با ابراز تأســف از اقدامات برخی نامزدها در جریان مناظرهها و سخنرانیها، گفت: «در طول فعالیتهــای انتخاباتــی و بهویــژه در مناظرهها، ســخنانی علیه برخی نهادهای انقلاب اسلامی که حســب قانون اساســی از نهادهای اصلی انقلاب هســتند، مطرح شــد. ازجملــه نهادهایــی که در ایــن اثنا آماج حمــلات ناجوانمردانه قــرار گرفت، قــوه قضائیه بــود. اینجانب به عنــوان رئیس قوه قضائیه تاکنون در مقابل این هجمههای بیاساس و برخــلاف موازین و بلکــه مجرمانه، برای مصالح نظام سکوت اختیار کردهام و البته تا پایان انتخابات نیز این ســکوت را ادامه خواهــم داد؛ اما در زمان خود آنچه را کــه باید گفت، خواهــم گفت. امروز رعایت مصالح نظام و انقلاب در هر شــرایطی برای ما از هرچیــزی مهمتر اســت».رئیس قوه قضائیه زیرســؤالبردن نهادهــای انقــلاب اســلامی برای جمعکردن چنــد رأی را اقدامی ضدارزش توصیف کرد و از مردم خواست با حضور حماسی خود پای صندوقهای رأی، کسی را انتخاب کنند که دشمن از انتخاب او شاد نشود.آیتالله آملیلاریجانی افزود: «همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، هدف نزدیک دشــمن، برهمزدن امنیت کشور است که در ایــن زمینه اعلام میکنیم قوه قضائیــه با اقتدار در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خواهد ایستاد. البته گمان میکنیم دشمنان و اذناب داخلی آنها، با تجربهای که از فتنه 88 دارند، به آن شکل اقدامی نخواهند کرد؛ بههرحال، کوچکترین فرصتی برای سوءاستفاده دشمن نخواهیم داد و اجازه نمیدهیم کســانی که به دنبال ایجاد فتنه و برهمزدن امنیت کشور هستند، به هدف خود دست یابند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.