شیوع گسترده بیماری «وبا» در یمن

Shargh - - جهان -

کشــور بحرانزده یمن که درگیــر جنگی داخلی اســت، دچار معضلی تازه شده؛ بیماری «وبا». طبق اعلام سازمان صلیب سرخ شمار کسانی که در یمن بر اثر بیماری وبا جان ســپردهاند، به ۱۱۵ نفر رسیده است. به گزارش دویچهوله، مقامات دولتی با توجه به این روند نگرانکننده در صنعا وضعیت اضطراری اعلام کردهاند. بیش از هشــتهزارو ۵00 مورد ابتلا به وبا ثبت شــده و شمار کســانی که جان خود را بر اثر این بیماری خطرناک از دســت دادهاند، در مدتی کوتاه به ۱۱۵ نفر رسیده است. گفته میشود اعتصاب کارگــران مســئول جمعآوری زباله در صنعا ســبب بروز وبا شده اســت. آنان خواستار دریافت مطالبات و دســتمزدهای عقبافتاده خود بودند. زبالهها در پایتخــت یمن چندین روز متوالی خیابانهای شــهر را پــر کرده بــود. به گزارش خبرگزاری رســمی یمن )سبا( نظام بهداشتی این کشــور درحالحاضر توان آن را ندارد که بیماری وبا را بهتنهایی مهار کند. طبق این گزارش فقط شــمار اندکی از تأسیســات و مراکز بهداشــتی در یمن قادر به فعالیت هستند. سازمان ملل متحد اعــلام کرده حدود دوســوم از جمعیت یمن از دسترسی به آب پاکیزه محروم هستند.

صنعا پایتخت مصیبتدیده یمن

به دنبال اعلام وضعیت فوقالعاده بهداشتی در صنعــا بهخاطــر شــیوع بیماری وبــا، جنبش انصــارالله، صنعــا را پایتخــت مصیبتدیده یمن اعلام کرد. «محمد سالم بنحفیظ»، وزیر بهداشت یمن، گفت: سرعت گسترش وبا بیش از توان نظام بهداشــت و سلامت اســت، طوری که بین ۵00 تا ۶00 مــورد ابتلا بــه وبا در بیمارســتانها و مراکز بهداشت ثبت شده است. بیمارستانهای صنعا از پذیرش تعداد بیشتر مبتلایان عاجز هستند، چراکه تمامی تختها و راهروها پر از بیمار است.

بــه گفته وزارت بهداشــت، تعــدادی دیگر از اســتانها نیز وضعیت مشــابهی دارند. افزایش میــزان ابتلا به وبا در ســایه تمامشــدن داروهای وزارت بهداشت است.

«عبدالحکیــم الخولانی»، ســخنگوی وزارت بهداشــت نیــز گفت «صالــح الصمــاد»، رئیس شورای سیاســی یمن، در دیدار با مسئولان وزارت بهداشــت در صنعا در جریان ایــن موضع وزارت بهداشــت قرار گرفته و دســتور امدادرسانی لازم بــرای مقابله با این بیماری را داده اســت. وزارت دارایی نیز وزارت بهداشــت را به ۵0 میلیون ریال برای مقابله با این بیماری مجهز کرده است. وزیر بهداشــت یمن نیز از سازمان ملل خواست هرچه ســریعتر برای بازگشــایی فرودگاه صنعا و اجازه ورود دارو و ســفر بیماران به خارج از کشور برای معالجه فشار بیاورد. او از نهادهای بینالمللی نیز خواســت فورا برای مقابله با این بیماری و کمک به بیماران وارد عمل شــوند. بیماری واگیردار وبا در حالی بر یمن سایه افکنده که این کشور از سال ۲0۱۵ به این ســو درگیر جنگی خونین اســت. به گزارش ســازمان ملل متحد، در این جنگ تاکنون بیش از هفتهزارو ۷00 نفر کشــته و بیش از ۴۲ هزار نفر زخمی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.