کرهشمالی: خاك آمريكا را هدف قرار ميدهیم

Shargh - - جهان -

کرهشــمالی اعلام کرد در آخرین آزمایش خود از نوعی موشک جدید اســتفاده کرده که میتوان آن را به کلاهک هستهای مجهز کرد. به گزارش دویچهوله، «کیــم جونــگ اون »، رهبر کرهشــمالی، میگوید برد موشکهای کرهشمالی به اندازهای است که میتوانند خــاک آمریکا را هــدف قرار دهند. رهبر کرهشــمالی همچنین با لحنی تهدیدآمیز تصریح کرد بهتر اســت آمریــکا «واقعیــت را نادیده نگیــرد». او افزود خاک آمریکا و همچنین مناطق تحت حاکمیت این کشور در اقیانوس آرام در فاصلهای قرار دارند که موشکهای کرهشمالی میتوانند آنها را هدف قرار دهند. آنگونه که خبرگــزاری «یونهــاپ» از کرهجنوبی بــه نقل از خبرگزاری رسمی کرهشمالی گزارش داده، کیم جونگ اون تهدید کرده کشــورش از تمامــی تجهیزات لازم بــرای واردکردن «ضربــهای تلافیجویانه » برخوردار اســت. کرهشمالی روز یکشــنبه به آزمایش موشکی دست زده بود. طبق اعلام خبرگزاری رسمی این کشور موشکی بالستیکی میانبرد-دوربرد که تازهتولید بوده، مــورد آزمایش قــرار گرفته و رهبر کرهشــمالی خود شــخصا در مراســم پرتاب این موشک حضور داشته اســت. به گزارش این خبرگزاری، این موشــک جدید توانایی حمل «یک کلاهک بســیار بزرگ هستهای» را دارد و هدف از این آزمایش نیز «محکزدن ویژگیهای فنی » آن بوده اســت. این موشــک طبق برنامه ۷۸۷ کیلومتــر را طی کرده و ســپس در آبهای دریا فرود آمده است. آمریکا تلاش میکند با وضع تحریمهای بیشــتر و شدتبخشــیدن به تلاشهای دیپلماتیک، کرهشمالی را به ترک برنامههای هستهای و موشکی وادار کنــد. آمریکا میگوید آمــاده دفاع از کرهجنوبی در برابر حمله احتمالی کرهشمالی است و در مقابل کرهشمالی گفته است در واکنش به چنین حملهای، به آمریکا حمله اتمی خواهد کرد.

نشست شورای امنیت

دولتهــای ژاپــن و آمریــکا پس از انجــام این آزمایش از شورای امنیت ســازمان ملل خواستند تا جلسهای فوقالعاده برگزار کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اروگوئه که اکنون ریاست دورهای شــورای امنیت ســازمان ملــل را برعهده دارد، اعلام کرد قرار اســت این جلســه امروز برگزار شود. «نیکی هیلی»، ســفیر آمریکا در سازمان ملل، با اشــاره به این آزمایش موشــکی جدید از ســوی کرهشــمالی گفت: هیچ توجیهی برای این آزمایش وجود ندارد. ایــن تهدید جدی اســت و باید درباره آن به بحث نشســت. ســخنگوی ناتو در بروکســل این اقدام کرهشــمالی را نقض آشکار قطعنامههای شــورای امنیت سازمان ملل دانست و اعلام کرد این آزمایش از ســوی کرهشمالی تهدیدی برای امنیت و صلح بینالملل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.