مذاکرات صلح سوريه در ژنو آغاز شد

Shargh - - جهان -

کمتــر از دو هفته بعــد از مذاکرات آســتانه در قزاقســتان، دور جدیــد مذاکــرات ژنو امــروز آغاز ميشــود. تلاش برای پایاندادن به جنگ ششساله ســوریه حالا از دو جبهه در حال پیگیری است: یکی مذاکرات صلحی تحتنظارت ســازمان ملل در ژنو و دیگری مذاکراتی موازی در آســتانه با میانجیگری روســیه، ایران و ترکیه. ریاست این دوره از مذاکرات که نمایندگان دولت و مخالفان ســوریه و گروههایی از مســکو و قاهره حضور دارند، برعهده «اســتفان دیمیستورا»، فرســتاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران ســوریه، است. او در کنفرانســی مطبوعاتی اعــلام کرد مذاکرات ژنو ۶ بــا مذاکرات قبلی تفاوت دارد و تمامــی هیئتها و گروههای ســوری در این مذاکرات شرکت دارند و درباره چهار پرونده اصلی و بسیار مهم گفتوگو خواهد شد.

دیمیســتورا با تأکید بر تلاش بــرای توافق میان طرفهای درگیر اعلام کرد بررســی مسائل سیاسی و انســانی موضوع محوری نشست در ژنو است. او گفت: خواســته ما توقف خشــونت در سوریه است چراکه ادامه خشــونتها در این کشور روند انسانی در سوریه را دچار مشکل میکند.

درهمینحال، «فــواد علیکو»، عضو هیئت عالی مذاکرات، در مصاحبه با الشرقالاوســط گفت: ما تا به این لحظه دستور کار نشست را دریافت نکردهایم، اما مهمترین بند برای ما گذار سیاســی اســت، سایر بندهای انســانی نیز بــرای ما اهمیــت دارد و باید اجرائی شوند. از سوی دیگر، «صالح مسلم»، رئیس حزب «اتحــاد دموکراتیک ســوریه»، گفت کردهای ســوریه در مذاکرات ژنو شــرکت نخواهند کرد؛ ما با کســانی که مدیریت این مذاکــرات را بر عهده دارند دارای روابط هستیم اما پیشرفتی با حضور ما حاصل نخواهد شد. حتی با وجود اینکه ما در ژنو نیستیم در این فرایند بازنده نخواهیم بود.

اعزام نیرو به مرزهای عراق و اردن

این گفتوگوها در حالی آغاز میشود، که منابع مخالفان سوریه مدعی شــدند ارتش سوریه نیروها و تجهیزاتــی را بــه منطقــه صحرایــی در نزدیکی مرزهایــش بــا عــراق و اردن گســیل کرده اســت. براســاس اطلاعاتی که مخالفان به دست آوردهاند، صدها نیروی ارتش ســوریه و نیروهای همپیمان به همراه تانک، تجهیزات نظامی ســنگین به شــهرک السبع بیار در منطقه صحرایی که جمعیت چندانی ندارد، حرکــت کردهانــد. مخالفان مســلح مدعی هســتند ارتش سوریه و همپیمانانش چند روز پیش بر شهرکی دوردســت در نزدیکی منطقه استراتژیک اصلی بین دمشــق و بغداد تسلط یافتند و در تلاش هستند مانع سقوط مناطقی شوند که داعش از آنجا عقبنشینی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.