یک محافظهکار نخستوزیر فرانسه شد

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور جدید فرانسه، شهردار میانهروی شــهر لوآور از حزب محافظهکار جمهوریخواه را بهعنوان نخستوزیر خود معرفی کرد. به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامــه والاســتریتژورنال، امانوئــل مکــرون، رئیسجمهور جدید فرانســه، «ادموند فیلیپ»، از اعضای حزب جمهوریخواه این کشــور، را بهعنوان نخســتوزیر خود معرفی کرده اســت. این اقدام نشــان میدهد که مکرون تلاش دارد اعضــای حزب جمهوریخواه را پیش از انتخابــات پارلمانــی ماه آینده بــرای عضویت در حــزب جدیــد خــود بــه کار گیــرد. برخی از سوسیالیســتهای فرانســوی توافــق کردهاند تا تحــت لوای ایــن حزب جدیــد نامزد شــوند، اما اعضای حــزب جمهوریخواه تاکنــون از این کار اجتناب کردهاند.

ادوارد فیلیــپ ۴۶ ســال دارد، وکیــل و سیاســتمدار فرانســوی از حزب جمهوریخواه این کشــور است. او از ســال ۲0۱0 میلادی تاکنون شهردار بوده است.

امانوئل مکرون که یکشــنبه رســما وارد کاخ الیزه شــد، روز گذشــته برخی اعضای دولتش را معرفی کرد. درهمینحــال، «مارین لوپن»، رقیب مکرون در انتخابات که از ریاســت حزب راســت افراطی «جبهه ملی » فرانسه کنارهگیری کرده بود، بار دیگر به ریاست این حزب منصوب شد.

پــس از کنارهگیــری ماریــن لوپن از ریاســت حزب راســت افراطــی جبهه ملی برای شــرکت در رقابتهای انتخابات ریاســتجمهوری ۲0۱۷، «ژان فرانســوآ ژالک » رهبــری موقت این حزب را برعهده گرفت، اما پس از انتشار برخی شایعات، او بهنفع «استیو بریوآ» از ریاست موقت جبهه ملی کنار رفت. اســتیو بریوآ نیز روز گذشته در پیامی در شــبکه اجتماعی توییتر، از انتصاب مجدد «مارین لوپن» به رهبری این حزب خبر داد. او در پیام خود ضمــن تقدیر از اعتماد ماریــن لوپن به خود برای ریاســت حزب جبهه ملی گفت: خانم مارین لوپن بار دیگر ریاست حزب را برعهده میگیرند... پیش بهسوی انتخابات پارلمانی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.