نگاه ناامیدانه تیلرسون به رابطه با مسکو

Shargh - - جهان -

رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت، یک «شــروع مجدد» بــا فراموشکردن گذشــته در روابط بین روسیه و آمریکا غیرممکن است؛ چون دو کشور نمیتوانند همه اختلافاتشان را فراموش کنند. او ادامه داد: آمریکا و روســیه بایــد همه اختلافات خــود و همچنین همه مشــکلاتی را کــه در روابط دوجانبه آنها وجــود دارد، در نظر بگیرند. در همین حال، پــاول کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، گفت: در دیــدار اخیر با دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا، او تأکید کرد واشــنگتن آماده است برای حلوفصل بحران اوکراین، فشارهای سیاسی و اقتصادی خود را بر روسیه گسترش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.