نافرمانی فلسطینیها در کرانه باختری

Shargh - - جهان -

جوانان فلسطینی روز گذشته چند مسیر اصلی منتهی به رامالله در کرانه باختری را در راســتای حمایت از اعتصاب غذای اســرای فلســطینی در زندانهای اســرائیل مســدود کردند. هیئت امور اســرای فلسطین نیز با هشــدار نسبت به وخامت مستمر وضعیت سلامت اسرای اعتصابغذاکرده، از دبیرکل ســازمان ملل برای تلاش در راســتای نجات جان اسرای فلســطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی دعوت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.