بروکسل میزبان ناهار کاری ترامپ و مکرون

Shargh - - جهان -

مقامات ارشــد آمریکایی میگویند رئیسجمهور این کشــور و همتای فرانسویاش ۲۵ می به منظور آشنایی بیشتر در بروکسل با یکدیگر دیدار و گفتوگو خواهند کرد. کاخ سفید معتقد است امانوئل مکرون ۳۹ســاله و دونالــد ترامپ ۷0ســاله، رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا، آنچنان کــه در ابتدا به نظر میرسید، متحدانی ناهمگون نخواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.