اعزام نمایندگان کرهجنوبی به ۵ کشور

Shargh - - جهان -

کرهجنوبی اعلام کرد نمایندگان ویژهای را به پنج کشور شامل آمریکا، چین، ژاپن، روسیه و آلمان اعزام میکند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ســئول اعلام کرد: این نمایندگان با مقامات سطوح عالی بــرای گفتوگو دربــاره برنامههای سیاســی دولت جدید کرهجنوبی و تبادل نظر درباره چگونگی گسترش روابط دوجانبه دیدار خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.