اپوزیسیون ونزوئلا دست به دامن ارتش شد

Shargh - - جهان -

اپوزیســیون ونزوئلا از نیروهای مســلح این کشور خواســت به جای وفــاداری بــه رئیسجمهوری در بحران تنــشزای سیاســی در کشــورف مذاکرات را مدنظر قرار دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه، خولیو بورگس، رئیس مجمع ملی ونزوئلا، گفت: من از ولادیمیــر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، میخواهم راهی را برای مذاکره باز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.