توافق نفتی مسکو و ریاض

Shargh - - جهان -

روسیه و عربستان سعودی برای تمدید توافقنامه کاهش تولید نفت که ماه نوامبر ســال گذشته امضا شــده اســت، توافق کردند. به گــزارش ایرنا، وزارت انرژی روســیه و وزارت نفت عربســتان سعودی در بیانیهای مشــترک اعلام کردند تمدید ۹ماهه توافق میان کشــورهای عضو ســازمان تولیدکنندگان نفت )اوپــک( و غیراوپکی بــرای کاهش تولیــد نفت را پیشنهاد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.