آغاز به کار سفیر جدید آمریکا در اسرائیل

Shargh - - جهان -

دیوید فریدمن، امروز رســما استوارنامه خود را تقدیم «روون ریولین»، رئیسجمهوری اســرائیل، میکنــد. فریدمن یــک یهودی ۵۷ســاله و وکیل اســت که به خاطر اظهــارات حمایتآمیزش از شهرکســازی و مخالفتش با فلسطینیان، جنجال عظیم بر پا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.