تصویب برنامه امنیت اقتصادی ۱۳ساله روسیه

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــور روســیه اســتراتژی امنیــت اقتصادی تــا ســال ۲0۳0 این کشــور را تصویب کرد. به گزارش ایســنا، در ایــن مصوبه قانونی که روی ســایت دولت روسیه قرار گرفت، آمده است: استراتژی امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه برای دورهای ۱۳ساله و تا سال ۲0۳0 تصویب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.