حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم

Shargh - - جهان -

آمریکا اسم سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریســم حذف میکند. این اقــدام در حالی صورت میگیرد که ســازمان اطلاعات آمریکا در گزارشــی به کنگره، اعلام کرده خارطوم به تمام شــروط مربوط به لغو تحریمهای اعمالشده، پایبند بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.