زنان در جهان و ایران

Shargh - - انديشه - جونی سیگر، سعید مدنی ترجمه: مهدی خدایی ناشر: روزنه قیمت: 40000 تومان

بررسی شده است و همچنین میزان خانوادههای همجنسگرا در آمریکا، علاوهبرآن در مورد ســن ازدواج، طلاق، میزان خشونت خانگی و قتل زنان نیز آمار جالبتوجهی ارایه شده است. بخش ســوم را شاید بتوان مهمترین بخش در زمینه حقوق زنان نامید، بحث تعداد فرزندان، روشهای جلوگیری از بارداری و امکانات مورد نیاز آن، ســقط جنیــن و جایگاه قانونی آن در کشــورهای مختلف، مرگومیــر مادران به دلیل کمبود امکانات بهداشــتی درمانی به هنگام زایمان و نیز اولویت داشــتن فرزند پســر از آن جملهانــد. مالکیت بدن یکی دیگــر از بحثهای چالشبرانگیز حقوق زنان است که در بخش چهارم به آن پرداخته شده است، گستردگی سرطان سینه، گسترش بیماری ایدز، تاریخچه مشارکت زنــان در رویدادهــای بزرگ ورزشــی از جمله المپیک و ســهم تیمهای ملی کشورهای جهان از زنان، بررسی تأثیر جراحیهای زیبایی و میزان مصرف لوازم آرایشی زنان در کشورهای گوناگون.

در بخش پنجم به بررســی وضعیت حضــور و تاثیر زنان در اقتصاد خانواده و جامعه پرداخته شــده اســت، برخورداری از حقــوق برابر، کیفیت محلهای کار، فرصتهای برابر شــغلی و درآمــدی و میــزان مهاجرت زنان در پی کســب بازارهای جدید شغلی در جهان از جمله موضوعات این بخش هستند.

از جمله مولفههای غیرمستقیم موثر بر حقوق زنان میتوان به ضریب نفوذ سیســتمهای تخلیه فاضلاب و آب لولهکشی در جوامع مختلف اشــاره کرد، بهعنوانمثال احتمال کمتری وجود دارد که دختران پس از سن بلوغ به مدارسی بروند که از تاسیسات تخلیه فاضلاب کافی برخوردار نیســتند، و یا در کشــورهایی که امکان آب لولهکشــی ندارند مســئولیت حمل و جمعآوری آب روزانه خانوار برعهده زنان و دختران اســت و این امر وقت آنها را برای پرداختن به امور دیگــر میگیرد، در نتیجه میزان حضور دختران در مدرســه بهشــدت تابعی از فاصلــه آن تا منابع آبی است. بخش ششم به بررسی برخورداری یا عدم برخورداری زنان از امکانات گوناگون اجتماعــی و رفاهی میپردازد، علاوه بر این موضوع به بررسی مؤلفههایی همچون امکان تحصیل از سطوح ابتدایی و عالی، میزان دسترسی زنان به اینترنت بهعنوان عاملی قدرتمنــد در تغییرات اجتماعی، مالکیــت زنان بر اموال خود و میزان گســترش فقر در میان زنان میپــردازد. به حضور زنان در مناصب قدرت، حق رای، حضور در ارتش، و نیز معرفی اجمالی جنبشهای حقوق زنان و دســتاوردهای آنــان در بخش هفتم اشاره شده است.

بخــش هشــتم بــه صــورت آمــاری اطلاعــات جالــب و درخورتوجهــی در مقــام مقایســه کشــورهای مختلــف ارایه میدهــد. اما شــاید بتوان نقطــه عطف این کتــاب را در بخش انتهایی آن جستجو کرد، سعید مدنی بهعنوان یک آسیبشناس اجتماعی در بخش نهم با تمرکز بر ایران و درنظرگرفتن شــرایط و شــاخصههای بومی بر اســاس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی منابع رسمی، مطابق سرفصلهای بخش اصلی به بررسی وضعیت زنان در ایران پرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.