به دنبال برابری

Shargh - - انديشه -

وقتی از حقوق زنان حــرف میزنیم دقیقا از چهچیزی حرف میزنیم. این ســوال همواره یکی از دغدغههای اساسی فعالان حقوق زنان در جهت تبدیل این مســئله به صــورت مطالبهای عمومی بوده اســت. عینیتبخشی و ترسیم وضعیتی واقعی از زنان در جوامعی که با وجود نابرابریها و ظلمهای بسیار، تلاش در راســتای احقاق حقوق آنها حتی جزو مطالبات دســتچندم نیز قرار ندارد، از مهمترین اهداف کتاب «زنان در جهان و ایران» است.

علاوهبرایــن، ایــن کتــاب بــا بیــان همهجانبــه مولفههای متعــدد موثــر در وضعیت زنــان دریچه جدیــدی در این زمینه به روی مخاطبان میگشــاید. جونی ســیگر، نویســنده کتاب از شــخصیتهای شناختهشــده بینالمللی در زمینــه امور زنان و مشــاور سازمان ملل در این زمینه است. او با ابتکار خود در ارائه وضعیت زنان در جهان به شــکل فشــرده و در قالب نقشههای متعــدد و اطلسوار مطالبی را که عرضهشــان در حالت عادی شاید بیش از هزار صفحه حجم میبرد به صورت گویا و خلاصه عرضه کرده است.

اما در میان انبوه این دادهها وضعیت کشور ما چگونه است؟ با توجه به خودآگاهی روزافزونی که در میان زنان ایرانی نســبت به وضعیتشــان در حال شکلگیری اســت ارائه شاخصهای وضعیت زنان در جهان تنها وقتی کامل و راهگشا خواهد بود که با معادل مفصلتر همان شاخصها در ایران همراه شود تا درک و شــناخت جامعتری از وضعیت کشورمان به دست آید. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و جرمشناس، براساس فصول و بخشهای کتاب، مســائل مربوط به ایــران را بهعنوان تألیفی مســتقل برعهده گرفته و در ادامه ترجمه فارســی کتاب جونی ســیگر ارائه شده است. فرایند شکلگیری مطالبات زنان در ایران غالبا با مطالبات عمومی برای دموکراســی و عدالت همراســتا بوده، درعینحال به شــکلی انکارناپذیر روند روبهرشــد خود را دارد و از ارتقای کیفی و کمی برخوردار است.

در بخــش اول عــلاوه بــر معرفــی کشــورهای امضاکننده کنوانســیون محو تمام اشکال تبعیضآمیز علیه زنان، به بررسی طول عمــر زنــان در کشــورهای مختلف و همچنیــن معرفی روشهای گوناگون اعمال محدودیت بر زنان از جمله پوشــش اجباری و ممنوعیت رانندگی در کشــورهای مختلف میپردازد. در بخــش دوم وضعیــت خانوادههــا از نظــر کمــی و کیفــی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.