42 اندیشه ناب

Shargh - - انديشه - مارک ورنون ترجمه: پژمان تهرانیان نشر نو قیمت: 19000 تومان

تجربه نیســت، بلکه فعالیت اســت؛ بیشتر به دوســتیکردن شبیه است تا به لذتبردن. یا به بیان دیگر شادمانی همچون عشق است: به همان ترتیبی که میتوانید عشــق بورزیــد بیآنکه پیوسته در تبوتاب احساسات پرسوز و گداز باشید میتوانید شادمان باشید فــارغ از آنکه در برخی لحظات خاص فکر کنید که چه احساسی دارید.

در بخشی دیگر نظر افلاطون درباره عشق بیان شده است. او در مجموعه مکالماتش با عنوان فائدروس توضیح میدهــد که عشــق بشــری چگونه میتواند به گونهای دگرگون و شکوفا شود که تبدیل شود به عشقی فلسفی که دوستی آن را تقویت کرده است. او این روند را با مطالعه موردی توصیف میکند که فلسفه و زیستشناسی را با هم تلفیق میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.